معاملات در بازارForex

قرار داد مابه التفاوت

دسته بندی مقالات

قرار داد مابه التفاوت

۱-نحوه محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیررسمی از صندوق مبدا به صندوق مقصد چگونه است ؟

به موجب اصلاحیه ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ موضوع تصویب نامه ۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ قرار داد مابه التفاوت هیات وزیران پس از انتقال حق بیمه یا کسور از صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی فعلی و جدید مابه التفاوت متعلقه براساس حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر کسور بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه می گردد.

۲-مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی توسط چه کسی پرداخت می گردد ؟

مطابق نص صریح تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ پرداخت مابه التفاوت بر عهده مستخدم می باشد .

۳-آیا بدهی مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه موضوع آیی نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ را می توان به صورت اقساط پرداخت کرد ؟

بله مابه التفاوت موضوع آیین نامه مذکور به اقساط ماهانه قابل وصول است . حداکثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد .

۴- شرایط لازم برای ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی به صورت خویش فرما چیست ؟

– درزمان اشتغال در دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بوده باشد

– کسور بازنشستگی ایام اشتغال مسترد یا منتقل نشده باشد .

-قطع رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی مشترک صندوق درحالتهای بازخریدی( از سال ۱۳۸۴) ، استعفاء واخراج (ازسال ۱۳۹۰)، ومرخصی بدون حقوق ازسال ۱۳۸۴ انجام شده باشد.

-مراجعه به واحدهای اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری وارائه درخواست ادامه اشتراک

۵-آیا سابقه خدمت غیررسمی وخدمت وظیفه عمومی ( سربازی ) که درزمان اشتغال مستخدم تعیین بدهی نشده است در زمان ادامه اشتراک درحالت خویش فرمایی قابل تعیین بدهی می باشد ؟

بله ، مشروط به آنکه متقاضی ادامه اشتراک حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به ارائه و ثبت تقاضای کتبی برای تعیین بدهی کسور ایام موردنظر اقدام نماید ، مدت مذکور با پرداخت کسور متعلقه بر مبنای بیست و دو نیم درصد ( ۵/۲۲درصد) آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی به عنوان سابقه خدمت در جمع سوابق قابل قبول موثر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد .

۶-آیا انعقاد قراداد خویش فرمایی وواریز کسور متعلقه ازطریق وکیل امکان پذیر است ؟

بله درخواست ادامه اشتراک و انعقاد قرارداد از طریق وکیل قانونی متقاضی با ارائه مدارک مثبته بلامانع است .

۷-واریزکسور بازنشستگی مشترکین خویش فرما به چه صورت انجام می شود ؟

کسور بازنشستگی می بایست توسط مشترک خویش فرما یا وکیل قانونی وی صرفا از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی hhtps//www. Sabasrm.ir به حساب این صندوق واریز گردد.

۸-مهلت مراجعه به صندوق بازنشستگی برای انعقاد قراداد وادامه اشتراک پس از اخذ مرخصی بدون حقوق یا قطع رابطه استخدامی چه مدت است ؟

افرادموردنظر میبایست حداکثر تا سه ماه از تاریخ صدور حکم کارگزینی مربوطه ( بازخرید خدمت – استعفاء – اخراج – مرخصی بدون حقوق )درخواست خودرا به مدیریت این صندوق در استان محل اقامت ارائه نمایند. فاصله زمانی بین تاریخ اجرای حکم و تاریخ صدور حکم نمی باید بیش از یک سال باشد. چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت ۳ماه ارائه شود ، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم خواهد بود . در غیراین صورت ادامه اشتراک از تاریخ ثبت تقاضای کتبی متقاضی در مدیریت این صندوق در استان محل اقامت خواهد بود و درمورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ ثبت تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق منظور نمی گردد .

۹-مشمولین بند (خ) ماده (۸۸ ) قانون برنامه ششم توسعه چه کسانی هستند ؟

به موجب بند ( خ ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه ، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. ومطابق دستورالعمل اجرایی آن پرداخت مابه التفاوت متعلقه برعهده دستگاه محل خدمت مشمولین می باشد .

۱۰-نحوه محاسبه هزینه سنوات ارفاقی موضوع بند (خ) ماده( ۸۷ )قانون برنامه ششم توسعه چگونه است ؟

در اجرای بند (۵) ماده (۱) تصویبنامه شماره ۴۲۹۶۹/ت ۵۵۴۱۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیات محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی بند(خ) ماده(۸۷) قانون برنامه ششم توسعه نحوه محاسبه هزینه سنوات ارفاقی به شرح ذیل می باشد :

الف )حق بیمه سنوات ارفاقی: (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسوربازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی به روز) ضرب در ۲۲.۵درصد تقسیم بر ۳۰

ب) حقوق بازنشستگی بر اساس سنوات ارفاقی: (حقوق بازنشستگی یا وظیفه) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی بر اساس روز) تقسیم بر ۳۰

۱۱- هزینه سنوات ارفاقی همسران وفرزندان شهدا (موضوع بند خ ماده ۸۷ ) توسط چه کسی پرداخت می گردد ؟

بر اساس مفاد ماده (۴ ) آیین نامه بند (خ ) ماده (۸۷ ) دستگاههای اجرایی مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق واریز نمایند .

۱۲- آیا تغییرصندوق بازنشستگی با درخواست مستخدم امکان پذیراست ؟

خیر ، با توجه به عدم پیش بینی تغییرصندوق به صورت اختیاری در قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ تغییرصندوق بازنشستگی به صورت اختیاری قابل انجام نمی باشد .

۱۳-سنوات خدمت بانوان که از خدمت نیمه وقت استفاده می کنند چگونه محاسبه می گردد ؟

با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ،مدت خدمت نیمه وقت بانوان مشروط به اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل (از حقوق کامل) پرداخت شده باشد به عنوان سابقه خدمت محسوب می گردد.

۱۴-مبنای محاسبه کسوربازنشستگی مشمولین بند(الف) ماده(۶) قانون احکام دائمی(خویش فرما )چیست؟

حقوق وفوق العاده های شمول برداشت کسور بازنشستگی درآخرین حکم کارگزینی درحالت اشتغال تمام وقت دردستگاههای اجرایی محل خدمت با رعایت مبلغ حداقل وحداکثر حقوق کارکنان دولت.

۱۵-کارکنان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق که دراجرای مجوزهای قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ بازخرید اخراج ویا مستعفی شده اند وتاکنون جهت انعقاد قرداد خویش فرمایی به مدیریتهای این صندوق مراجعه نکرده اند از چه تاریخی می توانند نسبت به ادامه اشتراک خود درصندوق ادامه دهند ؟

ازتاریخ ثبت تقاضای کتبی وبا پرداخت کسور متعلقه

۱۶- آیا تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اعلام ضریب حقوقی و حداقل وحداکثر حقوق کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی درخصوص مشترکین خویش فرما صندوق هم قابل اجرا می باشد ؟

بله . اعمال ضریب حقوق مشترکین خویش فرما همانند شاغلین نباید از حداقل حقوق سال جاری شاغلین کمتر واز هفت برابر حداقل حقوق نیز بیشتر باشد .

۱۷-وضعیت استخدامی وصندوق بیمه وبازنشستگی کارکنان سازمان آموزش وپرورش استثنایی چگونه است؟

کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی از نظر استخدامی تابع آیین نامه خاصی هستند . که به موجب ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی مزبور کارکنانی که از تاریخ ۱/۱/۷۶ به بعد به استخدام رسمی سازمان مذکور درآمده اند از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قانون تامین اجتماعی و مشترک سازمان تامین اجتماعی می باشند.

۱۸-کارکنانی که براساس آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ویا محاکم قضایی به انفصال موقت محکوم می شوند آیا حکم مذکور به عنوان حکم قطع دائم رابطه استخدامی یا حکم خروج از خدمت دائم تلقی می شود؟

خیر، حکم انفصال موقت ،حکم خروج دائم ازخدمت وقطع رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی محسوب نمی شود .بلکه وضعیت استخدامی مستخدم پس از سپری شدن مدت انفصال می بایست تعیین تکلیف گردد .

۱۹-آیا ایام تحصیل دانشجویان متعهد به خدمت وزارت آموزش وپرورش قابل احتساب است ؟

به موجب ماده(۷) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش- مصوب سال۶۹ ، پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه ، گروه ، بازنشستگی) قابل پذیرش خواهد‌بود.

۲۰- من کارمند پیمانی در یکی از دستگاه های اجرایی دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستم و مایلم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بشوم ، آیا امکان تغییر صندوق بیمه ای خود را در حالت استخدام پیمانی دارم ؟

خیر ، به موجب آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی مصوب هیات وزیران و ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان پیمانی از نظر بیمه های اجتماعی مشمول قانون تامین اجتماعی و مشترک سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند و با توجه به اتمام مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه ( از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ ) تغییر اختیاری صندوق بیمه و بازنشستگی منتفی شده است ، لذا کارکنان پیمانی مشترک سازمان تامین اجتماعی مجاز به تغییر صندوق بیمه ای خود در حالت پیمانی نمی باشند . کارکنان پیمانی که به استخدام رسمی پذیرفته می شوند ، می توانند در صورت تمایل همچنان مشترک سازمان تامین اجتماعی باقی بمانند ، در غیر این صورت پس از استخدام رسمی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند شد .

بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز تفسیر و نکات کلیدی

بلاگ ایمن سازان پای

دسته بندی مقالات

در بسیاری از پروژه ها از جمله پروژه هایی که مدت کوتاهی دارند، پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته می شود. در نتیجه، پیمانکاران به ناچار درگیر تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز می شوند و با توجه به روش های مختلفی که برای تعدیل نرخ ارز در قرارداد مطرح شده است، احتمال اینکه پیمانکاران نتوانند ضرر و زیان خود را ناشی از تغییرات نرخ ارز جبران نمایند، بسیار بالا می رود. بنابراین داشتن دانش کافی در رابطه با بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز کمک شایانی به جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکاران خواهد نمود.

در ادامه با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز و نکات کلیدی دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (نوبت سوم) و نکات مهم موجود در این بخشنامه همراهتان هستیم. باید توجه داشت که علیرغم نامگذاری این دستورالعمل بعنوان بخشنامه نرخ قرار داد مابه التفاوت ارز، شرایط آن هم برای پیمان های ریالی و هم برای پیمان های ریالی-ارزی حاکم می باشد.

مطالبی که به آن خواهیم پرداخت

بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

همانگونه که پیشتر گفته شد، در بسیاری از پروژه ها که مدت زمان کوتاهی دارند و یا پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته می شود، پیمانکاران برای جبران ضرر و زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز، به ناچار درگیر محاسبات و تفسیر بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز خواهند شد. البته قبل از مراجعه به این بخشنامه باید بدانند که کدام پیمان ها مشمول بخشنامه جبران نرخ ارز میشوند؟

چه پیمان ها و قراردادهایی شامل بخشنامه تعدیل نرخ ارز می شوند؟

نوبت سوم بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز قابل اعمال به پیمان هایی است که دو ویژگی زیر را داشته باشند:

  1. در مناقصه آن ها، آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار از مورخ ۹۷/۰۴/۳۱ الی ۹۹/۰۳/۳۱ باشد.
  2. صورت وضعیت کارکرد آن مربوط به دوره ۹۹/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ باشد.

  باید توجه شود که اگر در حین اجرای پروژه، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود که قیمت آن ها پس از تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱ تعیین و ابلاغ شده باشد، کارکرد مربوط به این کارها در صورت وضعیت، مشمول بخشنامه جبران نرخ ارز نخواهد شد. درخصوص این بند باید به تفاوت میان کار جدید و قیمت جدید توجه ویژه ای داشت.

  اگر در پروژه ای روش جبران هزینه ها بجز آنچه در بخشنامه تعدیل (دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پيمان‌ها) آمده، تعیین شده باشد، پیمانکار این حق را دارد که روش پیشنهادی قرارداد خود را حذف نموده و این بخشنامه را جایگزین آن نماید. البته در این حالت، کارفرما نیز این حق را دارد که متناسب با ماهیت پروژه، ضرایب مورد استفاده در بخشنامه جبران نرخ ارز را کاهش دهد.

  شایان ذکر است که برای اولین بار در نوبت سوم دستورالعمل تعدیل نرخ ارز، اعلام شده است که در بازه زمانی ۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (به مدت ۱۰ ماه) تاخیرات پیمانکار که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است با توجه به شرایط پروژه و ضوابط پیمان توسط کارفرما مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. همچنین در صورتی که پیشرفت پروژه کمتر از ۳۰ درصد باشد، با از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه و یا عدم امکان تامین نقدینگی برای جبران نرخ ارز، امکان خاتمه پیمان نیز وجود خواهد داشت.

  اگرچه مبالغ جبرانی این بخشنامه جهت جبران نرخ ارز در پیمان های مشمول بین کارفرما و پیمانکار اصلی می باشد، اما استفاده از ضوابط بخشنامه نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاران جزء نیز میسر است.

  با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز ۱۴۰۰ منتشر نشده است، این بخشنامه بعنوان آخرین دستورالعمل برای جبران افزایش قیمت ارز در طرح های عمرانی درنظر گرفته می شود.

  روش محاسبه جبران تغییرات و تعدیل نرخ ارز در قرارداد

  در بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز دو روش الف (تعیین تفاوت قیمت ارز) و ب (تعیین تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز) معرفی شده است که پیمانکار مختار است از هر یک از دو روش و یا حتی ترکیبی از آن ها برای جبران تغییرات نرخ ارز استفاده نماید. بنابراین با کمی دقت و چند بار سعی و خطا، پیمانکاران قادر خواهند بود روشی را که بیشترین آورده مالی را برایشان دارد شناسایی و به کارفرما پیشنهاد نمایند.

  روش الف – تعیین تفاوت قیمت ارز

  این روش معمولا در پروژه هایی به کار گرفته می شود که خرید مواد، قطعات، تجهیزات و خدمات آن با ارزبری مستقیم، توسط پیمانکار به نفع فروشنده خارج از کشور صورت می پذیرد.در این روش، از فرمول زیر برای جبران نرخ ارز استفاده می شود:

  فرمول بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز - الف

  تفسیر فرمول روش الف تعدیل نرخ ارز به شرح زیر می باشد:

  • M مبلغ جبرانی ناشی از اعمال بخشنامه جبران نرخ ارز بوده و واحد آن ریال می باشد. باید توجه شود که M نمی تواند منفی شود و در این صورت معادل صفر درنظر گرفته می شود.
  • F ضریب جبران هزینه های مستقیم و غیر مستقیم خرید خارجی (شامل ثبت سفارش، تبدیل نرخ ارز، انتقال اعتبار اسنادی، هزینه های کارگزاری بانک) می باشد. این ضریب برای پروژه های عمرانی (مشمول بیمه طرح های عمرانی) و قراردادهای خرید معادل ۱٫۱۵ و برای پروژه های غیر عمرانی معادل ۱٫۲۰ می باشد.
  • Ci نرخ واقعی ارز است که در زمان انتقال برای فروشنده خارج از کشور و یا ورود کالا به کارگاه (هرکدام که زودتر باشد) محاسبه می شود.قرار داد مابه التفاوت
  • C0 قیمت ارز، درصورتیکه آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار قبل از ۹۹/۰۱/۰۱ باشد میانگین نرخ فروش حواله منتشره در سامانه سنا و برای تاریخ های پس از آن، میانگین نرخ فروش حواله در سامانه در مدت ۷ روز کاری قبل از آخرین مهلت پیشنهاد قیمت است. باید توجه شود که در برخی موارد، پیمانکاران در پیشنهاد قیمت خود ضریبی را برای جبران افزایش قیمت ارز درنظر می گیرند. اگر براساس آنالیز ارائه شده توسط پیمانکار در زمان مناقصه، قیمت ارز بالاتر از جدول مذکور در نظر گرفته شده باشد، قیمت بالاتر به عنوان C0 درنظر گرفته می شود.
  • N درصد قابل پیش بینی افزایش ماهیانه نرخ ارز است که از جدول شماره ۱ قابل استخراج می باشد. براساس بخشنامه جبران نرخ ارز، پیمانکار موظف بوده است ریسک افزایش قیمت ارز را تا حد این جدول در قیمت های خود لحاظ نماید.
  • r مدت زمان (ماه) سپری شده مابین آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار و زمان انتقال ارز به فروشنده می باشد. محاسبه r جزییاتی نیز دارد که توصیه می شود در بخشنامه جبران نرخ ارز مطالعه فرمایید. بخصوص تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه به شدت بر ضریب r اثرگذار می باشد.
  • P ارزش کالا یا خدماتی است که در پروژه ارزبری دارد. با توجه به اینکه در فرمول بالا، واحد سمت چپ معادله بصورت ریال می باشد، واحد P نیز باید ریال باشد. ضریب P از سه روش قابل محاسبه می باشد:

  ۱- مبلغ ریالی ثبت سفارش شده.

  ۲- ارز معامله شده به روش مورد تایید کتبی کارفرما.

  ۳- مبلغ بخش مورد نظر مندرج در قرارداد تقسیم بر ضریب ۱٫۰۶

  باید توجه شود که در بخشنامه جبران نرخ ارز، ضریبی به نام درصد ارزبری قرارداد (K) تعریف شده است که با توجه به مبلغ اولیه پیمان، ضریب P را محدود می کند و درصورت بروز تغییرات در پروژه، باید اصلاح شود. در غیر اینصورت، مانع از جبران کلیه هزینه های مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز برای پیمانکار خواهد شد.

  روش ب – تعدیل نرخ پیمان ها بر اثر تغییر قیمت ارز

  این روش برای جبران نرخ ارز در پیمان های فاقد تعدیلی استفاده می شود که پرداخت صورت وضعیت کارکرد آن ها براساس فهرست بهای پایه یا فهرست بهای خاص مصوب شورای عالی فنی صورت می گیرد.در این پیمان ها، پیمانکار همراه با تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده، صورتحساب جداگانه ای را بابت جبران نرخ ارز ارائه می نماید که مبلغ آن از فرمول زیر محاسبه می شود:

  فرمول بخشنامه جبران و تعدیل نرخ ارز - ب

  تفسیر فرمول روش ب جبران نرخ ارز به شرح زیر می باشد:

  • αi ضریب جبرانی است. باید توجه شود که ضریب مذکور نمی تواند منفی شود و در این صورت معادل صفر درنظر گرفته می شود.
  • Si شاخص دوره انجام کار است.
  • S0 شخص دوره پایه (سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸) می باشد.
  • B مقدار تورم فرضی مندرج در جدول شماره ۲ بخشنامه تعدیل نرخ ارز است. براساس بخشنامه، پیمانکار موظف بوده است ریسک افزایش قیمت را تا حد تعیین شده در این جدول در ضرایب پیشنهادی خود لحاظ نماید.
  • Z مدت زمان (ماه) سپری شده مابین آخرین مهلت پیشنهاد قیمت پیمانکار و زمان انجام کار می باشد. محاسبه Z جزییاتی نیز دارد که توصیه می شود در بخشنامه جبران نرخ ارز مطالعه فرمایید. بخصوص تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه به شدت بر ضریب Z اثرگذار می باشد.

  باید توجه داشت که در بخشنامه جبران نرخ ارز، منظور از تاریخ انجام کار، تاریخ ایفای تعهد قراردادی پیمانکار و یا تحویل هر بخش از تجهیزات به کارفرما می باشد. لذا داشتن صورتجلسه ورود مصالح به کارگاه برای استفاده از این روش جهت تعدیل نرخ ارز در قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.

  به منظور تدقیق محاسبه ضریب جبرانی نرخ ارز، مولفه ای (q) بعنوان درصد وزنی هزینه تامین مصالح به کل بهای هر فصل تعریف شده است که باید در بکارگیری این دستورالعمل، مورد توجه قرار گیرد.

  با توجه به امکان استفاده از هر یک از روش های مذکور و یا ترکیبی از آن ها، داشتن آگاهی از نکات محاسباتی این روش ها در بهینه کردن درآمد پیمانکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  مجموعه ایمن سازان آمادگی دارد تا با ارائه مشاوره درخصوص انتخاب مناسب ترین روش قابل استفاده در بخشنامه جبران نرخ ارز، به جبران حداکثری ضرر و زیان پیمانکاران در پروژه های عمرانی کمک نماید. حرفه ای انتخاب کنید. درخواست مشاوره

  مابه التفاوت قرارداد - (بلاعوض ،OVER)

  همان مبالغی است که سازنده بابت ما به التفاوت بین هزینه ساخت سهم مالک و قیمت آن مقدار از ملک که قرار است مالک به او بدهد تا سهم اورا بسازد پرداخت می نماید و در زبان عامیانه از آن با عناوین بلاعوض و over یاد میشود

  بلاعوض در فرهنگ لغات چنین معنی شده :رایگان . مفت . مجانی . مجاناً. دادن چیزی بی آنکه چیزی در برابر گرفته شود

  توضیحا باید گفت تعبیر بلاعوض از پرداخت سازنده غلط است . سازنده مبلغ مابه التفاوت قرارداد را پرداخت می کند ، چیزی را مجانی نمی دهد و نمی بخشد ، بلکه حق مالک است

  بیشترین پارامتر تاثیر گذار روی مبلغ بلاعوض، ارزیابی و محاسبه قیمت ملک ، میزان قدرالسهم و هزینه های ساخت ، است

  خود سازنده و نوع ساخت او نیز به نوعی در میزان بلاعوض تاثیر گذار است

  سازنده هایی هستند که حتی سال های سال است به ساخت وساز مبادرت میکنند اما با کیفیت بسیار پایین ،این سازند ها به نسبت سازند ه های دارای مهارت و نامی که به کیفیت اهمیت میدهند ، با پیشنهاد مبالغ بالا تر مبادرت به وسوسه واغوا مالک میپردازند و این ترفند باعث می شود که طمع مالکین را فرا بگیرد و چشم خود را بر روی تمامی مسائل موجود ببندند که خطرناک ترین مسئله در مشارکت در ساخت همین موضوع می باشد.

  همواره انواع سازه و سازنده به لحاظ کیفیت و فنی بسیار باهم متفاوت هستند میزان بلاعوض اگر از حدود متعارف وظرفیت ملک بیشتر باشد عموما خرج کردن از جیب مالک برای خود مالک است

  مثال :

  (توجه این مثال واقعی است و در اواخر سال 91 انجام گردیده ، سهم مالکین 60% ، بنای مفید 1000 مترمربع و کل زیربنا 1320 متر مربع )

  در یکی از مناطق شرق تهران یک ملک کلنگی با 3 لیست متریال مختلف به 3 سازنده مختلف پیشنهاد داده شد با 3 مبلغ بلا عوض متفاوت ،200 ، 320 ، 440 میلیون

  سازنده اول مهندس معمار ، دارای تیم اجرایی قوی ودارای شهرت بود و عمدتا آپارتمان هایش 10 % از قیمت روز منطقه بالاتر فروخته میشود و فراتر از کلاس منطقه است ، (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 1میلیون تومان)

  سازنده دوم معمار تجربی بود ، با سابقه و حسن شهرت و آپارتمان هایش به قیمت منطقه فروخته میشود و حدود و مشخصات سازه های او مطابق با عرف منطقه است (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 850هزار تومان)

  سازنده سوم هم معمار تجربی بود با سابقه کمتر و سازه های او معمولی و آپارتمان هایش پائین تر از قیمت روز فروخته میشود و سازه هایش ضعیف تر از عرف منطقه ساخته میشود (هزینه پیش بینی شده هر متر مربع 700 هزار تومان)

  چه کسان دیگری می توانند روی این پروژه کار کنند ؟

  - یک مهندس کم سابقه ولی دارای توانایی های بالا

  - یک بساز و بفروش

  اینکه مالکین با کدام سازنده وارد قرارداد شدند ذکر نمی شود تا مبادا تاثیری در تصمیم گیری مالکین داشته باشد اما این سوال قرار داد مابه التفاوت مطرح است که شما اگر جای مالکین بودید چه تصمیمی اتخاذ میکردید؟

  مطالب مشابه :

  نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

  نمونه قرارداد مشارکت در ساخت. تنظیم قرارداد های مشارکت در ساخت. توجه : این نمونه قرارداد ، قابل تعمیم به املاک دیگر نمی باشد هر ملکی شرایط و قرارداد خاص خود را دارد.

  مابه التفاوت قرارداد - (بلاعوض ،OVER)

  مابه التفاوت (بلاعوض ،OVER). همان مبالغی است که سازنده بابت ما به التفاوت بین هزینه ساخت سهم مالک و قیمت آن مقدار از ملک که قرار است مالک به او بدهد تا سهم اورا

  تقیسم نامه عادی

  بهتر است بعد از تائید نفشه ها وصدور جواز کپی پلان طبقات که تقسیم نامه بروی آن دقیقا و کاملا شفاف مشخص گردیده و به تایید طرفین رسیده است و پیوست قرارداد

  ضمانت های اجرایی در قرارداد

  ضمانت اجرایی سازنده. در مشارکت باید مواردی به عنوان تضمین قرارداد و یا وجه التزام ناشی ازعدم اجرای قرارداد منظور گردد تا هم مالک با اطمینان بیشتری قرارداد را امضاء

  تحقیق در یک قرارداد مشارکت در ساخت انجام شده

  تحقیق در یک قرارداد مشارکت در ساخت انجام شده. ما در این تحقیق با محاسبات واقعی و منطقی می خواهیم نتیجه گیری کنیم که بطور واقعی چه اتفاقات مالی خواهد افتاد و با

  قرارداد تضامنی مشارکت در ساخت

  قرارداد هایی که در آن سازنده بیشتر از یک نفر میباشند ویا در املاک تجمیعی که یکی ویا هردو ملک دارای چند مالک باشد قرارداد باید بصورت تضامنی انجام گردد یعنی

  کیفیت انتقال سند در مشارکت در ساخت بنام سازنده

  مالك موظف می گرديد نسبت به واگذاري قطعی و رسمي سهم سازنده از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام سازنده در

  مدیریت و مهندسی قرارداد های مشارکت در ساخت

  مدیریت و مهندسی قرارداد های مشارکت در ساخت توسط تیم تخصصی انجام میگردد. این تیم متشکل از کارشناسان چند تخصصی (multidisiplin) می باشد. که از همکاری

  خطر استفاده از نمونه قراردادهای مشارکت در ساخت

  هر ملکی بسته به زمان قرارداد ، موقعیت ، ارزش ، تعداد مالکین ، پتانسیل ساخت ، نوع ساخت ، حجم ، سازنده منتخب و بسیار پارامترهای دیگر ، دارای شرایط خصوصی متفاوت

  راهنمای گام به گام مشارکت در ساخت

  1| تصمیم به مشارکت 111 نکته در مشارکت در ساخت. 2| انتخاب کارشناس مشارکت . 2-8| رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد های مشارکت در ساخت 9| مقدمات انجام قرارداد.

  قرار داد مابه التفاوت

  ×

  ورود / عضویت

  بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه

  نشریات سازمان برنامه و بودجه

  ضوابط شهرداری تهران

  ضوابط وزارت نیرو - آبفا

  ضوابط وزارت نفت

  مقررات ملی ساختمان

  ضوابط وزارت بهداشت

  ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی

  ضوابط سازمان تامین اجتماعی کشور

  استانداردهای سازمان ملی استاندارد

  قوانین و مقررات مالیاتی کشور

  مشارکت عمومی-خصوصی

  نمونه قراردادها(پیمان‌دان)

  اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه

  دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)

  آیا به قراردادی که پس از پیشرفت مالی 60 درصد اعمال ماده 46 شده است،این بخشنامه تعدیل نرخ ارز با فرض وجود سایر شرایط قابل پرداخت است؟

  آیا آن قسمت از صورت وضعیت های پیمان که مربوط به جبران زیان ناشی از افزایش ارز میباشد مشمول مالیات و تامین اجتماعی میگردد یا خیر ؟

  سلام ماهم مثل آقا رضا قرارداد ابنیه با دهیاری داریم که کارفرما بخشداری و دهیاری هست و دستگاه نظارت بنیاد مسکن شهرستان. باوجود استعلام از برنامه و بودجه و استانداری زنجان، که مشمولیت پروژه را تایید کردن، دستگاه نظارت با غرض ورزی مشمول ندونستن چه کنیم؟

  سلام و عرض ادب: ما یه قرارداد بهره برداری و نگهداری نیروگاه برقآبی از تاریخ 10/7/99 ال 10/7/1400 با کارفرما بستیم آیا با توجه به افزایش حقوق غیر متعارف سال 1400 تعدیلی برای ما میتوان ارائه نمود؟ ممنون

  با سلام قرارداد ما خرداد 97 خاتمه پیمان شده و طبق صورتجلسه قرار شد کارفرما نواقص را انجام دهد. کارفرما در مهرماه نواقص را انجام و با ضریب بالاسری 15 درصد در صورت وضعیت ما اعمال کرد. آیا تاریخ پایان کار در مابه التفاوت ارز می تواند مهر ماه 97 لحاظ شود

  با سلام قراردادی داشتیم آذر 94 شروع شده سال 96 خاتمه یافته اما آخرین تاریخ ثبت وضعیت 95/12/28 می باشد آیا تعدیل نرخ ارز تعلق میگیرد؟

  با سلام ما قراردادی داشتیم که تاریخ پیشنهاد قیمت 1400/1/14 می باشد و تاریخ تحویل موقت 1400/06/16 هستش.بنظر شما با توجه به گرانی بیش از حد مصالح آبت تعدیلی خواهد آمد؟

  با سلام و وقت بخیر شرکت ما قرارداد پیمانکاری ابنیه با دهیاری منعقد نموده و شامل کلیه موارد مربوط به تاریخ پیشنهاد قیمت و .. می باشد آیا بخشنامه مابه التفاوت نرخ ارز مورخ 99/10/23 به آن تعلق می گیرد؟

  در بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، از تاریخ خرید تجهیزات اختصاصی برای تعیین شاخص دوره صحبت میکنه. برای تعیین شاخص دوره تعدیل مبنای تعیین "تاریخ" چیست؟ میشه گفت تاریخ تعیین شاخص، بر اساس مایلستونهای پرداخت که در صورت وضعیت آورده باشه؟

  آیا بخش نامه افزایش نرخ ارز در فصولی ک مصالح پای کار دارد تاثیری دارد یا باید مصالح پای کار از مبلغ فصول کم شود؟

  آیا دستورالعمل نحوه جبران خسارت ناشی از ارز نام دیگر آن تعدیل ارزی میباشد؟چون شهرداری با نامگذاری به این نام دستور العمل فوق را برای ما جاری نمیسازد

  با سلام- چنانچه دوره کارکرد دو ماه باشد، مثلا خرداد و تیر سال 1400 انگاه مقدار Z در روش (ب) برای محاسبه تعدیل جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز، چه عددی باید در نظر گرفته شود؟ 3 یا 4؟

  با سلام ایا تعدیل نرخ ارز به قراردادهای فیکسه هم تعلق میگیره؟ لازم به ذکر اینکه .از نظر تاریخ کارکرد و پیشنهاد قیمت مطابق با بخش نامه مشکلی ندارد.

  با سلام پیمان های بهره برداری که بخش نیروی انسانی تعدیل پرداخت میشود و بخش ماشین الات و سایر که تعدیل پرداخت نمیشود مشمول این بخشنامه میشود با نه ممنون

  سلام آیا به تعدیل جبران قیمت ارز در صورت تاخیر در پرداخت ،تاخبر پرداخت تعلق میگیرد ،اگر می گیرد چطور محاسبه می شود؟

  با سلام. در مورد ماده 18 بخشنامه 566539 در صورتی که قرارداد پیمانکار جزء مشمول 5 شرط اصلی گردد آیا کارفرما (پیمانکار اصلی ) می تواند به استناد بند 18 از پرداخت ما به تفاوت خودداری کند ؟؟ یا بند 18 صرفا مربوط به حالتی است که پیمانکار اصلی شامل بخشنام

  شاقول : سلام - خیر

  با سلام آیا تاخیر در پرداخت صورت وضعیت نرخ ارز جزو تاخیرات مجاز پیمانکار محاسبه می گردد. روش محاسبه چگونه است؟با تشکر

  با سلام کارفرما تعدیل در بخش تجهیزکارگاه را مشمول بخشنامه دولت در تعدیل جبران افزایش نرخ ارز نمی داند؟ آیا به این بخش تعدیل تعلق می گیرد؟ اگر بلی، چگونه می توان کارفرما را توجیه کرد؟ ممنون

  سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم سایت شرکت ما با شهرداری در دی ماه ۱۳۹۸ قراردادی از اعتبار درامد دارایی خود شهرداری امضا کرده باید منتظر بخشنامه جدید بمونیم یا کلا شامل ما نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید

  شاقول : سلام و ادب ، شورای فنی شهرداری تهران بخشنامه های صادره از سازمان برنامه ای که در نظام فنی شهرداری تهران کاربرد دارد باید ابلاغ کند از آنجا که برای بخشنامه یاد شده چنین نشده است ، لذا قابل بهره برداری نیست

  سلام، در بخشنامه مابه التفاوت ارز ذکر شده که مابه التفاوت مصالح کسر بشه در صورتی که هیچ روند خاصی برای کسر ماه التفاوت ذکر نشده و در واقع دارای ابهامات زیادی هست و همین ابهامات باعث تفاسیر متفاوت از جانب مهندسین شده است لطفا راهنمایی بفرمایید

  شاقول : با سلام و احترام لطفا با شماره 02188733621 داخلی 107 تماس حاصل نمائید.

  بخشنامه 100/80776 تغییر نرخ ارز بین دو شرکت خصوصی که یکی پتروشیمی شازند میباشد درقرارداد نیز متن ذیل(کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و مصوبات مجلس مرتبط با طرح های غیر عمرانی به استثنا تعدیل در رابطه با موضوع قراردادنافذ میباشد امده است تعلق میگیرد؟

  شاقول : درود ، جناب حقانی گرامی از آن جا که در قرارداد به صراحت درج شده است که "کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و مصوبات مجلس مرتبط با طرح های غیر عمرانی نافذ است" و طبق قانون مدنی کشور توافق دو طرف در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد الزام آور است و این مطلب ارتباطی به خصوصی بودن طرفین ندارد لذا بخشنامه مذکور نافذ خواهد بود و استثنا مطرح شده نیز شامل آن نمی گردد چرا که تغییر نرخ ارز ، تعدیل محسوب نمی شود و مکانیزم تعدیل متفاوت است.

  ۳۶ میلیارد تومان مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی پرداخت شد

  ۳۶ میلیارد تومان مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان جنوبی پرداخت شد

  دنیای معدن- مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی گفت: ۳۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی استان در خردادماه امسال به حساب مستمری بگیران، بازنشستگان و از کارافتادگان کلی واریز شد.

  به گزارش دنیای معدن، سیدحسین فراتی با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم خراسان جنوبی و بازدید از تحریریه این خبرگزاری، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند با تبریک عید سعید قربان و آغاز دهه ولایت و امامت اظهار داشت: تامین اجتماعی یک سازمان بین نسلی است که از بدو تولد تا بعد فوت همراه بیمه شده است.

  وی با بیان اینکه 30 خدمت به بیمه‌شدگان در قالب طرح 3070 در تامین اجتماعی اجرا شده است گفت: مهمترین این خدمت حذف دفترچه‌های درمانی بوده و در حال حاضر 100 درصد خدمات به بیمه‌شدگان این استان به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

  مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از خدمات به صورت غیرحضوری به بیمه شدگان و جامعه هدف ارائه می‌شود تصریح کرد: ستاد استان و شعب تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو است که با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده این مهم با تدابیر سازمان برطرف شود.

  فراتی پاسخگویی به موقع و به هنگام به مخاطبین سازمان و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مراسمی از پرسنل تامین اجتماعی استان دارای 3 فرزند به بالا تجلیل شده است.

  وی با اشاره به شعار امسال و تاکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بینان اظهار کرد: شرایط قراردادهای پیمانکاری کارگاه‌های دانش‌بنیان تسهیل و کارفرمایان دارای پروانه کارگاه دانش‌بنیان مورد حمایت این سازمان قرار می‌گیرند.

  مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی تعداد بیمه شدگان اصلی این سازمان در استان را 127 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد با احتساب 222 هزار نفر بیمه شده تبعی، 349 هزار نفر بیمه شده اصلی و خانواده افزایش می‌یابند.

  فراتی با بیان اینکه در حال حاضر 11 هزار و 500 کارگاه فعال است تصریح کرد: 9 شعبه اصلی، 6 شعبه اقماری دائم، 2 شعبه اقماری غیردائم، 3 کارگزاری رسمی در استان خراسان جنوبی به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا