تجارت در بازار فارکس

اصول ناگفته سرمایه گذاری

بخش بندی مشتری ۴ معیار مهم دارد و شما را به دستاوردهای قابل توجهی می‌رساند

نفت، قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها

نفت، قواعد قراردادهای نفتی
و بازنگری در آنها

فهرست مطالب:

سخن ناشر
بخش اول: مسائل فنی، مدیریتی و راهبردی صنایع نفت
فصل اول: نفت و مدیریت توسعه منابع نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مسائل تخصصی نفت
گفتار سوم: آشنایی با مسائل منابع نفتی
گفتار چهارم: ویژگی‌های کشورهای نفتی
گفتار پنجم: نگاه تاریخی به صنعت نفت
گفتار ششم: توزیع جهانی منابع، تولید و مصرف
گفتار هفتم: ساختار صنعت
گفتار هشتم: جغرافیای سیاسی نفت
گفتار نهم: چالش های جدید کشورهای تولیدکننده نفت
گفتار دهم: ورود ایران به صنعت نفت
گفتار یازهم: صنعت نفت ایران و سیاست دولت ها
گفتار دوازدهم: مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت کشور
گفتار سیزدهم: اقتصاد جهانی صنعت نفت
گفتار چهاردهم: هیدروکربن ها، توسعه و تکنولوژی های نفتی کشورها
گفتار پانزدهم: استراتژی‌های فنی اکتشافی و اطلاع رسانی صنایع ملی نفت کشور
فصل دوم: دینامیک پیشنهاد قرارداد نفتی و تجدیدنظر در حقوق صنایع نفت و گاز
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: توازن غیرتعاملی و سیاست ذخیره‌سازی
گفتار سوم: دینامیک قیمت‌ها و استراتژی عرضه‌کنندگان
گفتار چهارم: سیاست ذخیره‌سازی، بازارهای سازمان‌یافته و ریسک پایه
گفتار پنجم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار ششم: ترویج سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار هفتم: تغییرات قیمت و عدم اطمینان از برگشت‌پذیری سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز
گفتار هشتم: چالش‌های سرمایه‌گذاری در انرژی
گفتار نهم: مفهوم دینامیک اختلافات در سرمایه‌گذاری
گفتار دهم: انواع اختلافات در سرمایه‌گذاری‌های نفتی
گفتار یازدهم: حمایت از سرمایه‌گذاری تحت حمایت معاهدات مربوط به انرژی
گفتار دوازدهم: عدم برخورد تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار سیزدهم: اصول برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی
فصل سوم: بازار نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: بازار رقابتی با کنترل بخشی از آن
گفتار سوم: بازار محصولات متنوع
گفتار چهارم: انواع بازارهای نفتی
بخش دوم: اصول و آثار قانونی قراردادهای نفتی
فصل چهارم اصول قراردادهای نفتی
گفتار اول: سیر پروژه نفتی
گفتار دوم: آناتومی قراردادنفتی
گفتار سوم: عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
گفتار چهارم: نقش عوامل و سناریوهای قرارداد نفتی
فصل پنجم: موضوعات و مقررات مشترک قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مفهوم قرارداد نفتی
گفتار سوم: تاریخچه قرارداد نفتی
گفتار چهارم: تمایز قرارداد نفتی با سایر قراردادها
گفتار پنجم: مذاکرات قراردادهای نفتی
گفتار ششم: شروط قرارداد نفتی و ماهیت قانونی آن
گفتار هفتم: مشکلات قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران
گفتار هشتم: انواع قراردادهای نفتی
گفتار نهم: قراردادهای نفتی ایران
فصل ششم: آثار قراردادهای نفتی
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد خدمات نفتی
گفتار دوم: تعهدات شرکت‌های سرمایه گذار خارجی
گفتار سوم: حقوق شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی
فصل هفتم: قانون حاکم و داوری قراردادی
گفتار اول: قرارداد سرمایه‌گذاری و قانون حاکم
گفتار دوم: ماهیت قراردادهای بین‌المللی نفتی از منظر قانون حاکم
گفتار سوم: قرارداد سرمایه‌گذاری و داوری
بخش سوم: تحلیل تعدیل قراردادهای نفتی
فصل هشتم: تجزیه‌وتحلیل قانونی و قراردادی تعدیل قیمت در قراردادهای نفتی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: تصمیم برای اعمال تعدیل قیمت
گفتار سوم: شرط تعدیل
گفتار چهارم: فرمول‌های تعدیل قیمت
گفتار پنجم: شرایط پروژه برای استفاده از تعدیل قیمت
گفتار ششم: توسعه مقررات قرارداد
فصل نهم: تعدیل ضروری
گفتار اول: اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار دوم: درجه‌بندی اراده‌گرایی و تضامن قراردادی
گفتار سوم: همبستگی قراردادی در جهت همگرایی منافع قراردادی
گفتار چهارم: مفهوم معاصر تضامن قراردادی
گفتار پنجم: تضامن قراردادی و روابط ضروری و اجباری طرفین قرارداد
گفتار ششم: تضامن قراردادی و نابرابری طرفین قرارداد
گفتار هفتم: به رسمیت شناختن عدالت توزیعی در روابط قراردادی
گفتار هشتم: توجه به عدالت قراردادی

رویکرد صندوق‌های بازنشستگی در خصوص سرمایه‌گذاری مسئولانه

رویکرد صندوق‌های بازنشستگی در خصوص سرمایه‌گذاری مسئولانه

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «سرمایه‌گذاری مسئولانه در صندوق‌های بازنشستگی» نوشته نسرین ابراهیمی از سوی موسسه منتشر شده است.

کتاب حاضر با هدف بررسی رویکرد صندوق‌های بازنشستگی در خصوص سرمایه‌گذاری مسئولانه تدوین شده است. بدین منظور، در ادامه و در بخش دوم پس از تعریف اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه، انگیزه‌های آن و انواع ارزش‌هایی که ایجاد می‌کند، اشکال سرمایه‌گذاری مسئولانه توضیح داده شده است. در بخش سوم و بر اساس مطالعه نسبتا جامعی که سازمان ملل در مورد سرمایه‌گذاری مسئولانه برخی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی انجام داده، رویکردهای صندوق‌ها در خصوص به‌کارگیری عوامل ESG در زنجیره سرمایه‌گذاری آن‌ها معرفی شده است. بخش پایانی نیز به جمع‌بندی اختصاص یافته است.

در بخشی از کتاب در تعریف «سرمایه‌گذاری مسئولانه» آمده است: «سرمایه‌گذاری مسئولانه اصطلاحی است که در راستای پاسخ به دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در خصوص مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تعریف این اصطلاح می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به صورت مسئولانه نوعی سرمایه‌گذاری است که ارزش اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی بلندمدت (پایدار) ایجاد می‌کند.

اصطلاحات دیگری نیز برای تأکید بر تفاوت رویکرد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن عوامل ESG به‌کار برده می‌شوند که از جمله رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به سرمایه‌گذاری اخلاقی، سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی، سرمایه‌گذاری سبز، بهترین در دسته ESG، ادغام ESG، سرمایه‌گذاری موضوعی، سرمایه‌گذاری تأثیرگذار، سرمایه‌گذاری پایدار و تعامل سهامداران اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری مسئولانه به‌طور معمول شامل دو جنبه است: 1) ترکیب عوامل ESG در تحلیل پرتفوی سرمایه‌گذاری 2) به‌کارگیری روش‌های فعال مالکیت. جنبه نخست به تحلیل این امر می‌پردازد که در سبد سهام سرمایه‌گذار چه نوع اوراق بهاداری وجود داشته باشد. در واقع، سرمایه‌گذار در چینش پرتفوی خود اوراق بهاداری را مورد استفاده قرار می‌دهد که ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در نظر گرفته شده باشند. جنبه دوم نیز به مالکیت فعال سرمایه‌گذار مربوط می‌شود. به‌طوری‌که سرمایه‌گذار (به عنوان سهامدار شرکت)، مدیران یا اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را درخصوص نحوه عملکرد شرکت و رعایت اصول زیست‌محیطی و اجتماعی راهنمایی کرده و حتی آن‌ها را ملزم به رعایت این اصول می‌کند. این کار از طریق حضور نماینده سرمایه‌گذار در هیئت مدیره شرکت‌ها یا رای‌گیری در مجامع سهامداران یا برگزاری جلسه با دارندگان اوراق بهادار انجام می‌شود.»

به باور مولف کتاب، اهمیت سرمایه‌گذاری مسئولانه برای صندوق‌های بازنشستگی به نحوه مدیریت و تخصیص سرمایه این صندوق‌ها به منظور ایجاد ارزش پایدار برای مزایا بگیران، اقتصاد و جامعه برمی‌گردد. زیرا شناسایی و مدیریت عوامل ESG به صندوق‌ها کمک می‌کند تا فرصت‌های جدیدی را پیدا کرده، سرمایه خود را به سمت مناطق جذاب‌تر هدایت نموده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را مدیریت کنند.

نویسنده کتاب، یادآور می‌شود که علیر‌غم ضرورت و اهمیت توجه صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری با رویکرد مسئولانه، بررسی‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این صندوق‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاران نهادی، پس از گذشت 15 سال از تعریف اصول سرمایه‌گذاری مسئولانه (PRI) هنوز راه طولانی برای در نظر گرفتن عوامل ESG در زنجیره سرمایه‌گذاری خود دارند. به‌طوری‌که در سال 2019 از بین 50 صندوق بازنشستگی بزرگ جهان تنها 20 صندوق گزارشی در خصوص سرمایه‌گذاری مسئولانه یا پایدار منتشر کرده‌اند.

نسرین ابراهیمی تاکید می‌کند، با این حال، با بررسی این گزارش‌ها مجموعه‌ای غنی از استراتژی‌ها به همراه اقدامات مناسب برای اجرای آن‌ها شناسایی شده است که می‌تواند توسط سایر صندوق‌ها و مدیران دارایی آن‌ها به منظور عملکرد مسئولانه مطابق با مدل عملیاتی و اولویت‌های استراتژیک آن‌ها به‌کار گرفته شود.

در بخش دیگری از این کتاب می‌خوانیم: «امروزه تمایل به در نظر گرفتن مزایای اجتماعی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بسیار زیاد تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌هایی شده است که علاوه‌بر عملکرد مالی، عملکرد شرکت‌ها را از نظر عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) نیز در نظر می‌گیرند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری مسئولانه (RI) نامیده می‌شوند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری مسئولانه یک استراتژی برای سرمایه‌گذاری است که هدف آن ترکیب عوامل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تصمیمات سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری شیوه‌های مالکیت فعال است.

صندوق‌های بازنشستگی در راستای تامین منابع مالی لازم برای پاسخ به مطالبات اعضا در زمان بازنشستگی و همچنین فراهم‌سازی شرایط لازم و کافی برای حفظ ثبات مالی، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. از این‌رو این صندوق‌ها سهم‌های عمده‌ای در بازارهای مالی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. به همین دلیل، صندوق‌ها جایگاه اصول ناگفته سرمایه گذاری اصول ناگفته سرمایه گذاری منحصر به فردی در گنجاندن ملاحظات ESG در زنجیره سرمایه‌گذاری خود با استفاده از مالکیت فعال و مسئولانه دارند. امروزه نگاه صندوق‌ها به این جنبه از سرمایه‌گذاری معطوف شده که مدیریت و تخصیص سرمایه صندوق به منظور ایجاد ارزش پایدار برای مزایا بگیران، اقتصاد و جامعه چگونه باشد. »

شناخت مشتری در حرفه املاک: اصول ناگفته‌ای که باید بدانید

شناخت مشتری در حرفه املاک: اصول ناگفته‌ای که باید بدانید

اغراق نیست اگر بگوییم شناخت مشتری حیاتی‌ترین کاری است که یک آژانس املاک و البته یک مشاور املاک حرفه‌ای باید بر آن تسلط داشته باشد. چرا که تمام تلاش‌های بعدی ما بر پایه شناختی که از مشتری بدست می‌آوریم شکل می‌گیرد.

در واقع شناخت مشتری اولین قدمی است که برای کسب درآمد در حرفه‌ی املاک باید برداریم. اگر این قدم را اشتباه برداریم، نه تنها زمان و انرژی خود را بیهوده تلف کرده‌ایم، بلکه به هیچ درآمدی هم نمی‌رسیم. به قول معروف: خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج!

به خاطر اهمیت بسیار زیاد موضوع شناخت مشتری است که بلوک اول متد 9RGB به این موضوع اختصاص دارد. برای آشنایی بیش‌تر با سایر بلوک‌های متد 9RGB این مقاله را مطالعه کنید: «۹ بلوک طلایی معاملات ملکی را بیشتر بشناسید»

بسیاری از مشاورین املاک تصور می‌کنند راه‌های شناخت مشتری را به خوبی می‌دانند. اما باز هم از همین نقطه ضربه می‌خورند و متاسفانه متوجه نمی‌شوند که مشکل اصلی از کجاست.

وقتی بحث از شناخت مشتری می‌شود، اغلب مشاورین و مدیران املاک به موضوعاتی مثل رنج بندی، شناخت خریدار واقعی، شناخت فروشنده واقعی و امثال این موارد فکر می‌کنند. اما موضوع شناخت مشتری پیش از این موارد شروع شده و دارای ابعاد مختلفی است.

ابعاد شناخت مشتری در حرفه املاک

شناخت مشتری در حرفه املاک دارای ۲ وجه است. یکی از این ابعاد، رنج بندی و دیگری بخش بندی مشتریان است. بخش بندی مشتریان موضوعی است که فقط مدیران املاک با آن سر و کار دارند. اما رنج بندی هم به مشاورین املاک مرتبط است و هم به مدیران املاک.

رنج بندی مفهومی آشنا برای فعالین حوزه املاک و مستغلات است. اما شاید تا به حال با عبارت «بخش بندی مشتریان» روبرو نشده باشید. به همین خاطر مفهوم بخش بندی مشتری را در ادامه توضیح می‌دهیم.

هر مشاور املاک یا آژانس املاک مشتریان مختلفی دارد. از افرادی که استفاده کننده ملک هستند تا کسانی که به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید می‌کنند. یا مثلا مشتریان خاص مثل مدیران دولتی یا پزشکان. هر کدام از این موارد یک بخش از مشتریان شما را تشکیل می‌دهند.

شاید بپرسید چرا مدیران املاک باید مشتریان خود را بخش بندی کنند و اصلا این کار به چه صورتی باید انجام شود.

در قسمت بعد هم دلیل لزوم بخش بندی مشتریان را توضیح می‌دهیم و هم اساس آن را شرح خواهیم داد. ابتدا اساس بخش بندی مشتریان را توضیح داده، سپس لزوم انجام آن را بیان می‌کنیم.

اساس بخش بندی مشتریان برای آژانس‌های املاک چیست؟ نکات مهم برای مدیران املاک

اساس بخش بندی مشتریان برای آژانس‌های املاک چیست؟ نکات مهم برای مدیران املاک

بخش بندی مشتری ۴ معیار مهم دارد و شما را به دستاوردهای قابل توجهی می‌رساند

با استفاده از ویژگی‌های برجسته و مشترکی که در مشتریان سراغ دارید، باید آن‌ها را بخش بندی کنید. این ویژگی‌ها باید به گونه‌ای انتخاب شوند که حداقل ۳ مورد را برای شما شفاف کنند. این ۳ مورد عبارتند از:

 1. نحوه‌ی برقراری ارتباط با مشتریان
 2. راه‌های دسترسی به آن‌ها
 3. میزان سودمندی آن‌ها

بررسی‌ها ما نشان داده مهم‌ترین ویژگی‌هایی که می‌توانید بر اساس آن مشتریان خود را بخش بندی کنید، ۴ ویژگی زیر هستند:

 • جایگاه اجتماعی
 • نوع خرید یا هدف از خرید (مصرف شخصی یا سرمایه گذاری)
 • نیاز (نوع ملک، مثلا مسکونی، تجاری، زمین و…)
 • نوع معامله (خرید و فروش، رهن و اجاره، مشارکت)

به عنوان مثال، مشتریان خاص مثل پزشکان، وکلا و مدیران به خاطر جایگاه اجتماعی و مشغله‌های کاری، هم به نوع ارتباط خاصی نیاز دارند و هم روش دسترسی و برقراری ارتباط موثر با آن‌ها متفاوت است. به همین ترتیب مثلا مشتریان لاکچری را هم می‌توان به عنوان یک بخش از مشتریان در نظر گرفت.

دقت داشته باشید، مثلا پزشکان و وکلا را با توجه به ۴ ویژگی بالا در بخش مشتریان خاص جای دادیم. علاوه بر این باید دقت کنید که جنس ارتباط و راه‌های ارتباطی با آن‌ها و میزان سودمندی آن‌ها برای ما تا حد زیادی مشابه است.

حالا که اساس و معیارهای بخش بندی مشتریان را توضیح دادیم، بهتر می‌توانید لزوم این کار را متوجه شوید.

بخش بندی مشتریان چه مزیت‌هایی برای آژانس املاک دارد؟

اگر بخواهیم به طور مختصر مزیت اصلی بخش بندی مشتریان برای آژانس‌های املاک را توضیح دهیم، باید بگویم بخش بندی مشتریان، بهره‌وری آژانس املاک و تک تک مشاورین املاک را افزایش می‌دهد.

منظور از افزایش بهره‌وری این است که درآمد آژانس املاک بدون افزایش تعداد مشاورین املاک رشد قابل توجهی کند و پس از یک دوره‌ی زمانی نسبتا کوتاه، مشاورین املاک شما در رنج خود حرفه‌ای تر شوند.

مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود بخش بندی مشتریان درآمد آژانس املاک و مشاورین املاک را افزایش دهد، عبارتند از:

 1. کاهش هزینه‌های تبلیغات
 2. اثر گذاری بیش‌تر تبلیغات
 3. تخصصی‌تر شدن عملکرد مشاورین املاک
 4. افزایش تعداد مشتریان
 5. شناخت بهتر مشتری واقعی

بدیهی است که جذب هر بخش از مشتریان هزینه‌های متفاوتی دارد. توجه داشته باشید که منظور از هزینه فقط پول نیست. زمان و انرژی شما هم جزو هزینه‌های شما به حساب می‌آید. چرا که اگر آن‌ها را در راه درست مصرف کنید، درآمد بیش‌تری بدست می‌آورید.

علاوه بر این، مشتریان متفاوت شما، درآمدهای متفاوتی را برای شما به همراه دارند. بنابراین شاید نیاز باشد هزینه‌های متفاوتی برای جذب آن‌ها (تبلیغات) پرداخت کنید.

این مدیر آژانس املاک است که باید مشتریان خود را بر اساس فاکتورهای مختلف بخش بندی کند. تنها در این صورت است که می‌توانید بهترین رنج بندی ممکن را داشته باشید و درآمد خود و مجموعه خود را به حداکثر برسانید.

بنابراین مدیر آژانس املاک باید پیش از اقدام به رنج بندی مشاورین املاک، مشتریان خود را به درستی شناسایی کند تا بتواند آن‌ها را بخش بندی نماید.

پس از بخش بندی مشتریان، سراغ رنج بندی مشاورین املاک می‌رویم.

نکاتی درباره رنج بندی مشاورین املاک

همان طور که بالاتر اشاره کردیم، بخش بندی درست مشتریان، می‌تواند روی رنج بندی مشاورین املاک اثر گذار باشد. اما رنج بندی درست مشاورین املاک که یکی از بخش‌های مهم شناخت مشتری است باید بر چه اساسی انجام شود؟

اصل مهم در رنج بندی: بازه‌های قیمتی و نوع ملک

اصل مهم در رنج بندی: بازه‌های قیمتی و نوع ملک

بازه قیمتی و نوع ملک مورد نشر مشتری، راهنمای شما در رنج بندی است

یک اصل مهم در رنج بندی این است که باید هر بخش از مشتریان را به رنج‌های مختلفی تقسیم کنید. رنج بندی هر بخش از مشتریان باید بر اساس بازه‌های قیمتی و نوع ملک درخواستی انجام شود.

به عنوان مثال، ممکن است یکی از مشتریان خاص شما، قصد خرید یک دفتر کار برای خود را داشته باشد یا بخواهد در بازار املاک سرمایه گذاری کند. بازه قیمتی یا نوع ملک درخواستی آن‌ها چراغ راهنمای شما جهت رنج بندی متفاوت است.

در این مثال، دسته بندی مشتری (که جزو مشتریان خاص است) راه‌های تبلیغ و جذب این مشتری را برای مدیر املاک مشخص می‌کند و بازه قیمتی ملک مورد نظر، رنج مربوطه را تعیین می‌کند. نحوه اختصاص مشاورین املاک به رنج‌های مختلف و سایر نکات رنج بندی را در مقاله‌ای جداگانه توضیح خواهیم داد.

بسیاری از مشاورین املاک، اغلب نکات مربوط به رنج بندی مشاورین املاک را به خوبی می‌دانند، اما توجه و عمل به نکات ریز و ظرافت‌های این کار است که یک مشاور املاک و یک آژانس املاک را به جمع برترین‌ها راه می‌دهد.

روش تعیین رنج مشاورین املاک

پیش‌تر اشاره کردیم که هر بخش از مشتریان ویژگی‌های مشترک خاصی دارند که نحوه ارتباط ما با آن‌ها را مشخص می‌کند. همین نکته یکی از اصلی‌ترین اصول تعیین رنج مشاورین املاک است.

یعنی در تعیین مشاورین املاک برای رنج‌های مختلف، باید به نوع ارتباطی که نیاز است مشاور با مشتری برقرار کند توجه کنیم. باید بین ویژگی‌های مشاور املاک، مثل پوشش، ظاهر، رفتار، اطلاعات، مهارت و ادبیات مشاور املاک و نوع مشتری مربوط به آن رنج و ویژگی‌های رنج مورد نظر، باید تناسب وجود داشته باشد.

فرض کنید شما با تبلیغات یا هر روش دیگری مشتریان لاکچری را به سمت آژانس املاک خود جذب کرده‌اید. فکر می‌کنید مشاور املاکی که شخصیت و نوع برخورد لاکچری ندارد، می‌تواند یک ملک لاکچری را بفروشد؟

فرض کنید تصمیم دارید روی قراردادهای مشارکت در ساخت تمرکز کنید. مشاور املاکی که سازندگان مختلف را نشناسد، روی موارد قانونی مربوط به ملک‌های کلنگی تسلط نداشته باشد یا مثلا به امور مربوط به شهرداری اشراف نداشته باشد، قطعا نمی‌تواند روی مشارکت در ساخت کار کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا، یکی از اصول مهم درتعیین رنج مشاورین املاک، توان اجرایی و ویژگی‌های مشاورین املاک است.

یک نکته کلیدی

بخش بندی درست مشتریان، مدیران آژانس‌های املاک را برای استخدام مشاورین املاک مناسب هدایت می‌کند.

جمع بندی نکات آموزشی شناخت مشتری

اگر بخش بندی مشتریان را به درستی انجام داده باشید، روش‌های تبلیغاتی برای جذب مشتری، راه‌های برقراری ارتباط با مشتری، نوع ارتباط مورد نیاز با مشتری، مدیریت هزینه‌ها و در نهایت استخدام و رنج بندی مشاورین املاک برای شما به عنوان مدیر املاک کاملا شفاف خواهد شد.

وقتی که مشتری را بر اساس ویژگی‌های مشترکی که در بالا به آن‌ها اشاره کرده‌ایم، به درستی بخش بندی کنید، شناخت خریدار و فروشنده واقعی به مراتب ساده‌تر خواهد شد. چرا که می‌توانید آن‌ها را خیلی راحت‌تر بر اساس ویژگی‌های مشترکی که دارند شناسایی کنید.

وظیفه مدیر املاک، ایجاد بستری است که مشاورین بتوانند بیش‌ترین و بهترین بازدهی را از فعالیت خود داشته باشند. بخش بندی درست مشتریان، بستر رنج بندی درست را فراهم می‌کند.

مدیران املاک با بخش بندی درست مشاورین املاک، می‌توانند برنامه‌ای بهتر و دقیق‌تر برای جذب هر یک از بخش‌های مشتریان تنظیم کنند. در نهایت، اگر رنج بندی هم به درستی صورت گرفته باشد، مشاورین املاک می‌توانند به بالاترین درآمد ممکن دست پیدا کنند.

خوشحال می‌شویم تجربیات مثبت و منفی خود در خصوص رنج بندی، تبلیغات و جذب مشتریان مختلف را با ما درمیان بگذارید.

عدم شناخت مشتری چطور باعث شکست یک آژانس املاک می‌شود؟

عدم شناخت مشتری چطور باعث شکست یک آژانس املاک می‌شود؟

بر اساس آمار بیش از ۷۰٪ مشاورین املاک در کمتر از یک سال پس از ورود به این حرفه، آن را رها می‌کنند. دلیل این مسئله مدت خاک خوری بالاست. دلیل اصلی مدت زمان زیادی که طول می‌کشد تا مشاورین املاک به درآمد برسند، عدم شناخت مشتری است.

طبق اظهارات نایب رییس اتحادیه مشاورین املاک روزانه حدود ۲۰ پروانه کسب برای مشاورین املاک در تهران صادر می‌شود. یعنی حدود ۷۳۰۰ پروانه کسب در سال. بنابراین باید هر سال تعداد آژانس‌های املاک بیش‌تر شود؛ اما در سال‌های گذشته تعداد مشاورین املاک تفاوت چندانی نداشته است.

این اطلاعات به ما می‌گوید، تقریبا تعداد افرادی که در هر سال وارد حرفه املاک می‌شوند، معادل تعداد مشاورین املاکی است که این کار را رها می‌کنند.

عدم شناخت مشتری می‌تواند آژانس املاک شما را به تعطیلی بکشاند. این نقطه ضعف می‌تواند باعث شود هر مشاور املاک، از تلاش خود ناامید شده و شغل املاک را رها کند.

همانطور که در مقاله اصول ناگفته شناخت مشتری در حرفه‌ی املاک گفتیم، زیر بنای شناخت مشتری، بخش بندی درست مشتریان، رنج بندی و تعیین رنج مناسب برای مشاورین املاک است. اگر هنوز به اهمیت این مسئله ایمان نیاورده‌اید، این مقاله را مطالعه کنید تا متوجه شوید عدم شناخت درست مشتری، چه ضرری به کسب و کار شما وارد می‌کند.

برای اینکه این موضوع را بهتر باز کنیم، باید بدانید شناخت درست مشتری روی چه مواردی در حرفه‌ی املاک اثر می‌گذارد. این موارد عبارتند از:

 • تبلیغات مفید و موثر
 • بحث رنج بندی یا عدم رنج بندی در آژانس‌های املاک
 • استخدام مشاورین املاکی که باعث درآمدزایی بیش‌تر شوند
 • استفاده بهینه از وقت و زمان
 • افزایش سرعت به قرارداد رساندن هر فایل

در ادامه تاثیر عدم شناخت مشتری را در هر یک از موارد بالا را توضیح می‌دهیم تا به اهمیت حیاتی آن پی ببرید.

تاثیر عدم شناخت مشتری در تبلیغات چیست؟

تاثیر عدم شناخت مشتری در تبلیغات چیست؟

اگر پیش از شناخت مشتری تبلیغات کنید، سرمایه خود را هدر داده‌اید

حتما شنیده‌اید که می‌گویند «تبلیغات هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است». اما ما به شما می‌گوییم تبلیغات دقیقا هزینه است. این هزینه در صورتی به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود که شما به شناخت درستی از مشتری رسیده باشید. اما چرا؟ در ادامه توضیح می‌دهیم.

برای تبلیغات یا باید از پول خود هزینه کنید یا از اعتبار خود (در آینده توضیح می‌دهیم چگونه می‌توانید با استفاده از اعتبار خود بدون پرداخت پول تبلیغات کنید). این هزینه تنها زمانی منطقی است که بیش از آن چیزی که پرداخته‌اید، بدست آورید. به عبارتی باید بهره‌وری تبلیغات ما بالا باشد.

البته باید توجه داشته باشید که دستاورد شما از تبلیغات می‌تواند از جنس پول یا اعتبار باشد. قطعا اعتبار نیز به نوبه خود در آینده‌ی دور یا نزدیک، تبدیل به پول خواهد شد.

برای افزایش بهره‌وری تبلیغات، باید بتوانید با حداقل هزینه، حداکثر مشتری را از طریق تبلیغات جذب کنید. یعنی هر چقدر هزینه‌ای که برای جذب هر مشتری پرداخت می‌کنید پایین‌تر باشد، تبلیغات بهتری داشته‌اید.

برای سنجش و افزایش میزان بازدهی تبلیغات، این مقاله را مطالعه کنید: «چطور موثر بودن تبلیغات آژانس املاک خود را اندازه گیری کرده و آن را بهبود دهیم؟»

راز افزایش بازدهی تبلیغات چیست؟

سوال اساسی این است راز افزایش بازدهی تبلیغات در چیست؟ با ۲ مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید شما یک کماندار هستید. نتیجه پرتاب تیر با نشانه‌گیری و بدون نشانه‌گیری چقدر تفاوت دارد؟ در صورتی که با چشمان بسته تیراندازی کنید چطور؟

عدم شناخت مشتری دقیقا مثل تیراندازی با چشمان بسته است. متاسفانه اغلب مشاورین املاک نه تنها برای تیراندازی نشانه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با چشمان بسته تیر خود را رها می‌کنند.

فرض کنید شما قصد دارید روی قراردادهای مشارکت در ساخت کار کنید. بازاریابی و تبلیغات شما به دو بخش تقسیم می‌شود. سازندگان و خانه‌های کلنگی. بنابراین باید برنامه‌ای برای جذب این دو دسته داشته باشید.

شناخت مشتری به شما کمک می‌کند که متوجه شوید سازندگان را کجا می‌توان پیدا کرد. با چه روشی می‌توان آن‌ها را جذب کرد. همینطور چطور می‌توانید مالکین املاک کلنگی را به سمت خود جذب کنید.

مفهوم بخش بندی مشتری در این جا به شما کمک می‌کند به جای اینکه چشم بسته اقدام به تبلیغ کنید. با توجه به شناختی که از مشتری دارید و در جایی که مشتری حضور دارد، تبلیغات خود را انجام دهید.

برای اینکه هزینه‌های تبلیغات خود را کاهش داده و نتایج بهتری دریافت کنید، باید به شناخت درستی از مشتریان خود برسید. در غیر اینصورت شاید حتی هزینه‌ای که برای تبلیغات کرده‌اید به جیب شما برنگردد.

عدم شناخت مشتری و موضوع رنج بندی یا عدم رنج بندی

آژانس‌های املاک ۲ دسته هستند. یک دسته آن‌هایی که رنج بندی دارند و دسته دیگر آژانس‌های املاکی که بدون رنج بندی کار می‌کنند. تفاوت عملکرد این دو نوع آژانس املاک به موضوع شناخت مشتری برمی‌گردد.

آژانس‌های املاکی که رنج بندی نمی‌کنند، در واقع به شناخت درستی از مشتری نرسیده‌اند. یعنی متوجه این حقیقت نشده‌اند که تفکیک مشتری، تا چه حد می‌تواند به رشد سریع کسب و کار آن‌ها کمک کند.

در نقطه مقابل آژانس‌های املاکی قرار دارند که به خوبی متوجه شده‌اند که مشتریان آن‌ها، نیازهای متفاوتی دارند، شیوه ارتباط با آن‌ها متفاوت است و از راه‌های متفاوتی می‌توان به آن‌ها دسترسی داشت و همچین میزان درآمد متفاوتی را برای آژانس املاک به همراه دارند.

به همین دلیل و بر اساس شناختی که از مشتری بدست آورده‌اند، اقدام به رنج بندی می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود که مشاورین املاک را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، در رنج‌های مناسب قرار داده اصول ناگفته سرمایه گذاری و در نتیجه کارایی مشاورین املاک افزایش می‌یابد.

شناخت مشتری چه ارتباطی با استخدام مشاورین املاک مناسب دارد؟

شناخت مشتری چه ارتباطی با استخدام مشاورین املاک مناسب دارد؟

مشاور املاکی برای شما مناسب است که در ارتباط با مشتریان هدف شما موفق عمل کند

چطور می‌خواهید متوجه شوید در حال استخدام یک مشاور املاک خوب هستید؟ حتما یک سری ویژگی‌ها مثل قدرت کلامی و توانایی در برقراری ارتباط را مد نظر قرار می‌دهید. اما آیا توجه به این ویژگی‌های شما را به سمت استخدام بهترین مشاور املاک هدایت می‌کند؟ خیر!

بهترین مشاور املاک برای شما، فردی است که به حضور او در مجموعه خود نیاز دارید. اینکه شما به چه کسی نیاز دارید، کاملا به شرایط کاری شما بستگی دارد. شاید به فردی که اصطلاحا بسیار با کلاس است نیاز داشته باشید، شاید هم به شخصی که اخلاق بازاری‌ها را دارد.

نیاز شما را چه چیزی تعیین می‌کند؟ ببینید در حال حاضر روی کدام بخش از مشتریان تمرکز کرده‌اید؟ روی مشتریان خاص مثل پزشکان؟ روی بازاریان؟ روی قراردادهای مشارکت در ساخت؟ بنابراین باید مشاور املاکی استخدام کنید که بتواند در تعامل با مشتریان این بخش، به آژانس املاک شما کمک کند.

یک راه دیگر این است که ببینید در کدام رنج قیمتی عملکرد چندان خوبی ندارید، سپس با توجه به شناخت مشتری، مشاور املاک مناسب برای آن رنج را استخدام کنید. در صورتی که بخش بندی مشتری را بر اساس ویژگی‌های مشترک مشتریان به درستی انجام داده باشید، کار سختی پیش رو ندارید.

عدم شناخت مشتری چطور باعث کاهش سودآوری می‌شود؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، اگر مشتری را به خوبی نشناسید، هدفمندانه تبلیغ نمی‌کنید. تبلیغات غیر هدفمند به معنای دور ریختن پول است.

علاوه بر اینکه پول خود را هدر داده‌اید، نمی‌توانید با تبلیغات درآمد خود را افزایش دهید. به اصول ناگفته سرمایه گذاری این ترتیب به مرور از رقبا عقب افتاده و درآمد مجموعه شما روز به روز کاهش می‌یابد.

وقتی بدون توجه به موضوع شناخت مشتری عمل کنید، بدون توجه به نیازمندی‌های متفاوت مشتریان در معامله یا تعامل با آن‌ها عمل می‌کنید. این شیوه‌ی عملکرد باعث می‌شود بخش‌های زیادی از مشتریان بالقوه خود را از دست بدهید و این یعنی کاهش سودآوری.

وقتی بدون توجه به ضرورت شناخت مشتری عمل کنید، مشاورین املاک شما به علت عدم توانایی در برقرار ارتباط با مشتریان مختلف، دیر یا زود ناامید شده و کار را رها می‌کنند. این هم یک ضرر بزرگ بی‌توجهی به لزوم شناخت مشتری است.

شک نداشته باشید که اگر به موضوع شناخت مشتری و بخش بندی مشتریان توجه کنید، درآمد شما افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. علاوه بر این راه‌های مختلفی برای جذب مشتری بیش‌تر شناسایی می‌کنید که منجر به افزایش درآمد شما خواهد شد.

جمع بندی

شناخت مشتری سنگ بنای کار املاک است. بدون شناخت مشتری، تبلیغات معنایی ندارد، چرا که بازدهی مناسبی از آن بدست نمی‌آوریم. بدون تبلیغات در جذب مشتری با مشکل مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر عدم شناخت مشتری، باعث ریزش مشتریان شما می‌شود. علاوه بر این باعث می‌شود مشاورین املاک شما از تلاش خود نتیجه‌ای نگرفته و کار را رها کنند. در نتیجه، شناخت مشتری ارتباط مستقیمی با درآمدزایی و رشد شما دارد.

پرورش بلدرچین


پرورش بلدرچین گوشتی

گوشت خوشمزه و پرخاصیت بلدرچین و نیز تقاضای زیاد مصرف کنندگان در سالهای اخیر، عده ایی را بر آن داشت تا با توجه به شرایط و نگهداری این پرنده پرخاصیت به فکر راه اندازی کسب و کار جدید باشند . ناگفته نماند که در شروع هر کاری نیاز هست، شرایط را با توجه به مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار داد چرا که تولید و پرورش بلدرچین و همچین روش تغذیه و نگهداری از آن به دانشی نیاز دارد که بهتر است در ابتدای کار آن را مورد بررسی قرار دهیم.

ویژگی‌های پرنده بلدرچین

بلدرچین یک پرنده وحشی از خانواده ماکیان و زیر مجموعه کبک سانان است . این پرنده پر جنب و جوش توانایی سازگاری با هر شرایط محیطی را دارد پرندگان مقاومی هستند چرا که قادر به ادامه زندگی و تولید مثل در هر شرایط مختلف آب و هوایی را دارند . ناگفته نماند که گوشت خوشمزه و مطبوع این پرنده ریز جثه بخاطر پروازهای زیادی است که در طول زندگی خود در طبیعت انجام می دهد.

گوشت بلدرچین با درصد چربی کمتر پروتئین زیادی که دارد فواید زیادی برای کودکان و بیماران دارد. همچنین تخم بلدرچین شامل انواع ویتامین‌ها (به غیر از ویتامین c) است. نسبت به تخم مرغ کلسترول کمتر و کیفیت بالاتری دارد .

آشنایی با پرورش بلدرچین در خانه

حدود 12 الی 15 سال پیش نگهداری و تولید بلدرچین در ایران آغاز شد و شرایط اقتصادی پر سود ، سرمایه گذاران زیادی را برآن داشت تا در صنعت پرورش این پرنده ریز جثه دست به توسعه بزنند . چرا که ویژگی های زیادی که این پرنده از قبیل تولید تخم به تعداد بالا، رشد سریع، جیره غذایی بسیار ارزان،تراکم تولید بالا در واحد سطح، سیستم ایمنی بالا در مقابل برخی از بیماری های پرندگان ، کم فاصله بودن در بین نسل ها، بلوغ زودهنگام و قیمت بالای گوشت و تخم بلدرچین در بازار و مخصوصا بازگشتن سریع سرمایه به تولید کننده باعث شد تا علاقه مندان زیادی از قبیل کشاورزان و تولید کنندگان دست به پرورش صنعتی این پرنده محبوب و ارزشمند بزنند.

پرورش بلدرچین در خانه

هم زمان با پیشرفت این صنعت ارزشمند وارائه تخم و گوشت بلدرچین به بازارهای مصرفی، عرضه و تقاضای آن نیز پیشرفت های بسیار بالا و قابل تاملی کرد . آگاهی های عمومی که در رابطه با فواید مصرف گوشت و تخم بلدرچین در اختیار خریداران قرار گرفته، به نظر می رسد استقبال عمومی هم روز بروز افزایش قابل ملاحظه ایی داشته باشد.

برای پرورش بلدرچین به نکات زیر توجه کنید :

مکان نگهداری بلدرچین

پرورش بلدرچین به عنوان یکی از مشاغل خانگی به حساب می آید یعنی در منزل شخصی و در یک اتاق 12 متری شما می توانید 1000 پرنده را در قفسه هایی به طول و عرض 100*60 سانتی متر ( هر قفس 40 پرنده) پرورش دهید. فقط باید فضای نگهداری بلدرچین ها تاریک و بدون هیچ روشنایی باشد و هر 10 روز یکبار قفسه ها و محل نگهداری بلدرچین ها را تمیز کنید.

طراحی قفسه ها باید طوری باشد که سیستم آبخوری هایشان باید به نیپل فنجان دار که به طور خودکار از آب پر می شود، تجهیز شده باشد و دان خوری ها در قسمت بیرونی قفس ساخته شوند.نهایت اصول بهداشتی در سیستم این نوع قفسه ها تعبیه شده است و مانع شایع شدن بیماری های واگیردار می شود.

قفس بلدرچین

این قفسه ها طوری طراحی شده اند که بهنگام تخم گذاری شیب لحاظ شده در آنها، تخمها را به جای مخصوصی منقل می کندو در این صورت نیازی به باز کردن در قفسه و جمع کردن تخمها نیست . همچنین دمای مناسب و بالای بدن بلدرچین طوری است که شما در هیچیک یک از فصل های سرد نیاز به سیستم گرمایشی ندارید البته این امر در روزهای اول تولد جوجه ها صدق نمی کند . به یاد داشته باشید سیستم تهویه هوا در محل نگهداری بلدرچین ها تعبیه کنید.

یک نکته بسیار مهم که باید مد نظر باشد این است که باید فضولات این پرندگان به راحتی به خارج از قفس منتقل شوند و به راحتی جمع آوری شوند . ناگفته نماند که فضولات این پرندگان برای کشاورزان کود بسیار مناسبی محسوب می شوند. پرورش پرندگان اهلی در مناطق مسکونی می تواند باعث ایجاد آزار و اذیت همسایگان شود. مخصوصا بوی ناشی از پرورش پرندگان به شدت ناراحت کننده است و اصولا پرورش پرندگان به تعداد زیاد در منزل توصیه نمیشود. اگر برای این منظور انباری و یا مکان جداگانه ای در نظر گرفته شود بهتر خواهد بود.

خوراک بلدرچین

خوراک بلدرچین

جوجه بلدرچین ها نیاز به جیره غذایی مناسب با پروتئین زیاد دارند. هر بلدرچین 30 گرم دان (سه وعده در روز) باید در طول روز مصرف کند. در بازار دانه جوجه (یا دانه پلیتی) وجود دارد که مخلوطی از دانه های مختلف هستند و از نظر ارزش غذایی ، تغذیه مناسبی برای جوجه ها محسوب می شوند. به طور متوسط بلدرچین های گوشتی که تا 42 روز قابل پرورش می باشند بین 1000 الی 1200 گرم دان مصرف میکنند. پرورش بلدرچین در ظرفیت های پایین به هیچ عنوان توصیه نمیشود زیرا سود ناشی از آن در مقایسه با هزینه های خوراک و … بسیار ناچیز و در برخی موارد موجب ضرر و زیان مالی میشود. بنابراین اگر فکر پرورش بلدرچین و کسب درآمد از آن را در سر دارید باید به صورت اصولی و با تعداد زیاد (بالای سه هزار قطعه ) این کار را شروع کنید. بهتر است در ابتدا از تجربیات پرورش دهندگانی که سابقه چندین ساله در این زمینه دارند استفاده کنید. بازار هدف خود را بشناسید و تجهیزات مناسب و برنامه دقیق برای پرورش بلدرچین به کار بگیرید.

تخم‌گذاری بلدرچین

در اولین سال یک بلدرچین بالغ 260 عدد تخم می گذارد و به همین دلیل جزو پرندگان تخمگذار محسوب می شوند . یک بلدرچین بالغ در پنجاهمین روز عمر خود به شرایط تخمگذاری می رسد و با رعایت اصول بهداشتی می توان اذعان داشت که 90 درصد آنها هر روز تخم می گذارند و تخم های آنها را با در نظر گرفتن شرایط می توان به مدت یک ماه نگهداری کرد. گله تخم گذار بلدرچین ها نهایتا تا یک سال قابل نگه داری است و بعد از باید گله تعویض شود و بلدرچین های یکساله از گله حذف شوند. زیرا تعداد تخم گذاری ها بعد از یک سال کاهش پیدا میکند و در نتیجه میزان سودهی را کاهش میدهد.

بیماری‌هایی که سلامت بلدرچین‌ ها را تهدید می‌کند

بیماری بلدرچین

حساسیت بلدرچین ها به کدام بیماری است ؟

 • مارک: در سن ۲۰ روزگی و با تزریق در ناحیه گردن واکسینه می شوند.
 • نیوکاسل: همزمان با واکسن مارک و با ریختن قطره در چشم بلدرچین انجام می شود و در هر دوره سه ماهه به شکل اسپری کردن مصرف می شود.
 • آبله: در 6-8 هفتگی، بلدرچین ها به آن واکسینه می شوند.
 • سالمونلا ، کوکسیدیوز ، برونشیت، کانی بالیسم و ورم روده‌ای قرحه‌ای بیماری های دیگری هستند که سیستم ایمنی بدن بلدرچین را تحت تاثیر قرار می دهند.

فرآیند جوجه‌کشی و تولید مثل

بلوغ جنسی بلدرچین ماده خیلی سریع اتفاق می افتد و در حدود سن 42 روزگی تخم گذاشتن را آغاز می کند. زمان جوجه کشی طبیعی بلدرچین نسبت به حالت مصنوعی توسط دستگاه جوجه کشی تقریبا طولانی مدت است و در فصل های بهار و تابستان تخم می گذارد. جالب است بدانید که بلدرچین های اهلی تمام طول سال می توانند تولید مثل کنند.در طبیعت وقتی یک بلدرچین ماده و یا نر جفت خود را پیدا می کنند اقدام به جفت گیری و ساختن آشیانه خود می کنند.

بلدرچین‌ها در حالت طبیعی لانه خود را روی زمین و معمولا بین صخره‌ها و چمن زارها قرار می‌سازند. 70 درصد تخم گذاری های آنها در بعد از ظهر اتفاق می افتد بعداز یک دوره تخم‌گذاری، بلدرچین ماده کرچ شده و به مدت معمولا 18روز روی تخم ها می خوابد بعد از سپری شدن این ایام ،75 – 80 درصد جوجه ها با توجه به شرایط مساعد محیط سر از تخم بیرون می آورند. هر بلدرچین ماده می‌تواند روی حدود ۱۰ عدد تخم بخوابد.

فرآیند جوجه‌کشی و تولید مثل

هر بلدرچین ماده در ایام جوجه‌کشی طبیعی می تواند به روی حدودا 10 عدد تخم بخوابد و قادر است به خوبی از تخم‌ها مواظبت کند کرده و هر چند ساعت یک بار تخم ها را ب‌چرخاند. اولین جوجه بلدرچین در هجدهمین روز پوسته خود را می شکند و سر از تخم بیرون می آورد و پرنده مادر در روز بعدی، منتظر جوجه های دیگر است.

جوجه‌هایی که سر از تخم بیرون آورده اند بسیار ناتوان هستند. وزن تقریبی آنها هنگام تولد 7 یا 8 گرم است و نیاز دارند تا بلدرچین مادر از آنها مراقبت کند . بلدرچین ماده در ساعت های اولیه تولد جوجه ها موظف است، آنها را خشک کرده و به زیر بال و پر خود بگیرد . درآغاز تولد جوجه ها به رنگ قهوه‌ای همراه با نوارهای زرد رنگند. مواظبت از آنها معمولا حدود 2 یا ۳ هفته بعد از تولد ادامه دارد.

بلدرچین ها در مقایسه با مرغ و یا سایر ماکیان رغبت چندانی به کرچ شدن ندارد از این رو بهترین راه حل برای توسعه گله و جوجه کشی از آنها استفاده از دستگاه جوجه کشی می باشد. اما قبل از جوجه کشی باید یک سری اصول کلی رعایت شوند تا میزان باروری تخم های نطفه دار در حد مطلوب باشد و تخم ها به جوجه تبدیل شوند. در قدم اول توجه به خوراک و مکان نگه داری از بلدرچین ها اهمیت زیادی دارد. نقش مولتی ویتامین ها در افزایش باروری تخم های نطفه دار بسیار تأثیر گذار است. همچنین جیره غذایی بلدرچین ها باید دارای مواد معدنی و انرژی لازم باشد تا کیفیت تخم نطفه دار افزایش پیدا کند. مسئله بعدی رعایت ضریب نر به ماده در گله های پرورش می باشد. بدین معنی که در گله های مولد بلدرچین باید به ازای هر سه ماده حداقل یک بلدرچین نر وجود داشته باشد. در غیر اینصورت کیفیت تخم های نطفه دار افت پیدا کرده و در بسیاری از موارد بلدرچین ماده تخم بدون نطفه تولید خواهد کرد. علاوه بر این موارد رعایت میزان دما و همچنین استرس های ناشی از کاهش و یا افزایش بیش از حد دما و مکان های شلوغ می تواند بر نطفه دار بودن تخم و میزان باروری آن تأثیر بگذارد. بهترین دما برای پرورش گله های مولد بین 21 الی 26 درجه سانتی گراد است. دماهای زیر 18 درجه و یا بالای 28 درجه باعث ایجاد شوک حرارتی و تنش و استرس در بین بلدرچین ها میشود و در نتیجه آن پرنده تخم بدون نطفه میگذارد. مکان های شلوغ و پر سر و صدا نیز باعث ایجاد استرس در این نوع پرنده می شود لذا باید مکان نگه داری آنها ساکت و به دور از شلوغی باشد.

دوره جوجه کشی از بلدرچین ها 17 روز طول میکشد که به روز اول تا پایان روز چهاردهم به آن ستر و به روزهای پانزدهم تا آخر نیز هچر گفته میشود. دوره ستر و هچر دو دوره متفاوت در حین جوجه کشی می باشند و هر پرورش دهنده ای باید به آن آشنایی داشته باشد. از جمله تفاوت این دو دوره به میزان دما و رطوبت اصول ناگفته سرمایه گذاری ، چرخش و تخم ها و همچنین میزان تهویه و اکسیژن می توان اشاره کرد. در جوجه کشی از بلدرچین با استفاده از دستگاه جوجه کشی در زمان ستر دما باید بر روی 37.7 و رطوبت بین 60 الی 65 درصد تنظیم شود. همچنین چرخش تخم ها باید توسط دستگاه به صورت آرام هر روز انجام بگیرد. اما در زمان هچر دما باید بر روی 37.2 و رطوبت بین 70 و حداکثر 75 درصد تنظیم شود. همچنین چرخش تخم ها در این دوره کاملا متوقف میگردد و نیاز تخم ها به اکسیژن بیشتر میشود و باید دریچه های تهویه دستگاه جوجه کشی را به طور کامل باز نمود.

برای اینکه در جوجه کشی از بلدرچین ها به راندمان های بالایی دست پیدا کنید علاوه بر کیفیت دستگاه جوجه کشی ، انتخاب تخم نطفه دار و نحوه نگه داری از آنها تا زمان جوجه کشی بسیار مهم می باشد. در زمان انبار تخم های نطفه دار بلدرچین باید بهداشت مکان نگه داری کاملا رعایت شده و تمامی آلودگی های موجود بر روی پوسته تخم تمیز شود. مدت زمان نگه داری نباید بیش از 6 روز طول بکشد و تخم های مد نظر باید شکل و اندازه متعارف داشته باشند. همچنین دمای محل نگه داری باید بین 16 الی 18 درجه و رطوبت آن 60 الی 65 درصد باشد. چرخش تخم ها نیز در طول روز حداقل 2 بار الزامی است.

بعد از جوجه کشی از تخم های نطفه دار بلدرچین و تبدیل شدن تخم ها به جوجه باید جوجه ها را به شکل صحیح پرورش دهید. بدن جوجه بلدرچین ها بسیار ضعیف و آسیب پذیر است. لذا برای محافظت از آنها کف محل پرورش جوجه ها را با پوشال و یا مقوای آجدار بپوشانید. جوجه ها تا 24 ساعت الی 48 ساعت نیاز به تغذیه ندارد و نباید جلوی آنها غذا قرار داد. در این مدت استفاده از مادر مصنوعی به جهت خشک شدن بدن آنها و گرم نمودن بسیار مهم است. در ابتدا جوجه ها به دماهای بالای 30 درجه نیاز دارند و هر روز باید یک درجه از دمای محل نگه داری آنها کاسته شود و در نهایت دما سالن از 26 درجه پایین تر نیاید.

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم شما را با شرایط بخصوص و پرمنفعت پرورش بلدرچین با ارزش غذایی بالا در گوشت و تخم آن برای مصرف کننده آشنا کنیم. اگر مایل به نگهداری بلدرچین هستید جالب است بدانید که دفعات تخم گذاری و تولید مثل این پرنده در طول سال آنقدر زیاد و کم هزینه است که شما در کمترین زمان ممکن بیشترین بازدهی را در طول سال خواهید داشت. اما از شرایط به خصوص آن در نگهداری از قبیل واکسینه کردن پرنده برای جلوگیری از شیوع بیماری هایی که حیات آن را با خطر مواجه می کند غافل نباشیم تا در پرورش این پرنده پرسود با جیره غذایی کم هزینه و بازدهی چند برابر سرمایه اولیه موفق باشیم. ناگفته نماند که در ابتدا باید تمامی جوانب این کار سنجیده شود و فرد پرورش دهنده بی گدار به آب نزند. بسیاری از افراد که در ابتدای قصد پرورش بلدرچین را داشته اند متأسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل با این حرفه متضرر گردیده اند. پرورش بلدرچین در مقیاس های زیر 3 هزار توصیه نمیشود زیرا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار هزینه دان و خوراک آنها در کنار سایر تجهیزات در مقایسه با درامد ناشی از آن زیاد می باشد. توصیه میشود قبل از راه اندازی پرورش بلدرچین با پرورش دهندگان فعال در این حوزه مشورت نمایید تا با روال کار و نکات مربوطه آشنا شوید.

پرورش بلدرچین گوشتی

پرورش بلدرچین بر روی بستر یا در قفس ممکن است انجام شود . قفس های مورد استفاده تا هشت طبقه ساخته میشوند . بلندی هر طبقه حدود بیست سانتی متر نربع و مساحت آن حدود 5/0 تا 8/0 متر مربع است . هر جوجه بلدرچین به حدود 150 سانتی متر مربع جا نیاز دارد . بنابریندر چنین قفس هایی سی تا چهل جوجه بلدرچین جا میگیرند . در یک طرف این قفس ها آبخوری و در طرف دیگر دان خوری قرارداده می شود.

پرورش بلدرچین در قفس بهتر از بستر است. زیرا در یک فضای کم میتوان تعداد بیشتری جوجه بلدرچین نگهداری کرد . اما در صورت استفاده ازقفس باید دقت کرد چون تعداد بسیاری بلدرچین در یک جای کوچک قرار دارند ، باید به طور مرتب هوای تازه در محیط وارد شود. هم چنین پرورش بلدرچین های تخم گذار و گوشتی به هیچ عنوان نباید با هم صورت بگیرد. زیرا شرایط تغذیه و نگه داری از آنها با هم متفاوت بوده و در صورت ترکیب نمودن گله ها، نتایج منفی زیادی به بار می آید.

عمل تهویه هوا برای کم کردن حرارت اضافی ، رطوبت و گازهای زیان آور است. دمای سالن پرورش جوجه بلدرچین در روز اول باید 35 درجه سانتی گراد باشد . سپس هر چهار روز یکبار ، سه درجه سانتی گراد دما کم میشود تا به بیست و یک تا بیست و دو درجه سانتی گراد برسد نور در سالن پرورش در دو هفته اول باید به صورت تمام وقت یعنی 24 ساعته باشد.

پس از آن مدت 12 ساعت در روز سالن روشن خواهد بود بهتر است جوجه بلدرچین های نرو ماده بصورت جدا از هم نگهداری شوند . وقتی بلدرچین ها به سن سه هفتگی میرسند ، میتوان نر و ماده را از هم تشخیص داد . در این سن پرهای سینه نرها به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است . ماده ها نیز دارای پرهای سینه ای به رنگ خاکستری با خال های سیاه هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا