دوره جامع بورس

شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها

تهیه و جمع آوری فعالیت و شاخص های بیمارستان (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و . ) جهت تصمیم گیریهای مدیریتی

شرح وظایف مدیریت اطلاع سلامت

* تهیه و جمع آوری فعالیت بیمارستان (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و .

* رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدیریت اطلاعات سلامت

* ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحد های مختلف و سایر موسسات دیگر

* تکمیل نرم افزارهای آماری

* تهیه نسخه پشتیبان و نگهداری داده های آماری

* شرکت در کلاسهای آموزشی و جلسات عمومی مدیریت اطلاعات سلامت

* رعایت اصول اخلاق حرفه ای و حفظ اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی

* نگهداشت از تجهیزات اختصاصی واحد مرتبط با شغل مورد تصدی

* ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش در فرم ها و برنامه HIS

* تکمیل کلیه فرمهای مورد درخواست مراجع ذیصلاح و ارسال آنها

شرح وظایف مدیر اطلاعات سلامت

* نظارت بر نحوه صحیح کدگذاری بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی

* بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي و عهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم های مدارک پزشکی

* پیگیری و تحقیق درباره روشهاي كار، وسايل ، جا و مكان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

* ثبت عملکرد ویزیت پزشکان، فعالیت و مراجعین بخشهای بیمارستانی در سامانه آواب

* ارسال اطلاعات بیماران ثبت شده در HIS به سامانه سپاس

* نظارت بر ثبت فعالیت و موارد سایر بخش ها در سامانه آواب

* کنترل حضور و غیاب کارکنان واحد های زیر مجموعه و گزارش به موقع عدم حضور هر یک از کارکنان واحد

* تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی و درمانی کشور

* شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدیریت اطلاعات سلامت

* تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستری

* كنترل و نظارت بر انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روشهاي تعيين شده

* نظارت بر تهيه و تنظيم آمارهاي روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري و مرخص شده و درگذشتگان در بيمارستان و تجزيه و تحليل آنها و احتساب درصدهاي اشغال تخت و غيره

* پاسخ به مكاتبات مربوط به واحد از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز

* نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي

* شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي

* توجه كامل به مستندات و دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت

* انجام ساير امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

واحد بايگاني مدارك پزشكي:

همانگونه كه مطرح شد مدارك پزشكي عبارت است از دليل قابل مشاهده اي از آنچه كه در بيمارستان انجام يافته و سندسازي به موقع در مورد اقدامات بهداشتي و درماني كه براي بيماران انجام شده است .

لذا در واحد بايگاني توسط كادر واحد مذكور بايد مدارك پزشكي تنظيم، تكميل و مرتب شود. در بررسي پرونده وجود كليه اوراق مربوط به اقدامات خاصي كه جهت بيمار در آن مركز درماني انجام يافته است تثبيت و با سيستمي مناسب نگهداري مي شود تا امكان دستيابي به حداكثر اطلاعات در حداقل زمان در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني مقدور شود.

در سازمان هاي مراقبت سلامت مثل بيمارستان يكي از منابع اصلي اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشكي بيمار است و به عنوان مهمترين و غني ترين منبع اطلاعاتي مطرح مي باشد. پرونده پزشكي بيمار مهم ترين ابزار ذخيره و باز يابي اطلاعات و آناليز مراقبت هاي بهداشتي و درماني است و بيانگر کليه اطلاعات مربوط به تاريخچه بهداشتي بيمار، بيماري ها، مخاطرات بهداشتي، تشخيص ها، آزمايشات، معاينات، روش هاي درماني، سير بيماري، پاسخ بيمار به درمان، پيگيري و . مي باشد .

لذا با توجه به اهمیتی که اطلاعات بیماران در جایگاه بهداشت و درمان دارد میتوان بایگانی را به عنوان حافظه بیمارستان برشمرد.

محل بايگاني بايد در طبقه زيرين يعني مستقيما در زير بخش مدارك پزشكي قرار گيرد. استفاده از راه پله داخلي براي عبور و مرور افراد و آسانسور مخصـوص حمـل پـرونـده يـا سـايـر سيستـم هاي جابجايي پرونده ها باعث سهولت دسترسي به پرونده هاي پزشكي و جلوگيري از به هدر رفتن وقت و بي نظمي فضاي كار مي شود . اين طراحي در عمكلرد بهتر بايگاني موثر خواهد بود. در بايگاني بهداشت محيط كار از جنبه هاي مختلف از قبيل تسهيلات رفاهي - روشنايي (غير مستقيم- ) سرو صدا - تهويه مطبوع - رطوبت (65-50درصد-) حرارت (25-20- ) اخطار هاي آتش نشاني (ديوارها و كف ضد حريق باشد) پاكيزگي (جلوگيري از نشستن گرد و خاك روي پرونده ها- ) حشرات - بيماري هاي شغلي و عوارض ناشي از آن مورد بحث قرار گيرد.

شرح وظايف متصدی بایگانی:

1. انجام امور بايگانی پرونده های بيماران براساس روش تعيين شده.

2. تفکيک پرونده های بيماران بستری ، بيماران سر پائی و داراس سابقه قبلی.

3. سعی در حفاظت از پرونده ها ی بيماران.

4. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت.

5. شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزايش مهارتهای شغلی.

6. کدگذاری صحیح بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس دستورالعمل

7. همکاری با کادر پزشکی در زمينه های تحقيقاتی و تجزيه و تحليل کيفی مدارک پزشکی يا کميته های مربوطه.

8. اسکن و ثبت پرونده های حوادث ترافیکی در سایت مربوطه

9. پاسخگویی به ارباب رجوع در قبال درخواست پرونده طبق مقررات و با هماهنگی ریاست و یا مدیریت

10. انجام ساير امور محوله در زمينه شغلی طبق نظر مقام مافوق

قسمت پذيرش يكي از واحد هاي بخش مدیریت اطلاعات سلامت مي باشد كه به عنوان اولين ايستگاه در چرخه ارائه خدمات درماني از اهميت خاصی برخوردار است زيرا ممكن است، مراجعين در طول مدت حضور با بسياري از بخشهاي بيمارستان برخورد نداشته باشند ولي قطعا با بخش پذيرش برخورد خواهند كرد و خاطراتي كه از اين برخورد كوتاه به ذهن مي ماند در تمام مدت حضور و شايد در تمام مدت عمر با آنها خواهد بود و از طرفي همين برخورد مي تواند ذهنيت بيمار يا همراهان وي را در خصوص بيمارستان ومديريت بيمارستان تغيير دهد، در واقع می توان پذیرش را به عنوان ویترین بیمارستان تلقی کرد .

بدين لحاظ است كه كاركنان بخش پذيرش نمايندگان مجموعه كاركنان هر واحد درماني بوده و شايسته است در انتخاب آنها دقت اعمال گردد، از طرفي ديگر چون اين بخش اولين قسمتي است كه مراجعين بيمارستان با آن روبرو مي شوند طرز فكر مراجعين در رابطه با شكل كلي بيمارستان در اين واحد شكل مي گيرد لذا علاوه بر نوع برخورد پرسنل، سرعت انجام كار ، موقعيت و چيدمان واحد پذيرش حائز اهميت مي باشد .
ساعت کاری پذیرش این مرکز به صورت سه شیفت در چرخش در تمامی ساعات شبانه روز و مشترک با واحد صندوق در شیفت عصر و شب می باشد و در هر شیفت کاری یک نفر در این واحد خدمت میکند.

آمار زیربنای تمام حرکتهایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی میتواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن ها چاره اندیشی کند

لذا با توجه به نقش و اهمیتی که آمار در هر سیستمی از جمله بیمارستان ها دارد، لذا لازمه تهیه این گزارشات و آمار ها این است که اطلاعات موجود در پرونده بیماران رمز گذاری و در اصطلاح علمی کدگذاری شوند .

نمونه ای از امور واحد آمار

*بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق

*تهیه شناسنامه عملکرد بیمارستان

*تهیه و جمع آوری آمار مراکز درمانی (شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها بیماستان – درمانگاه – کلینیک و . )

*تهیه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلینیک ( آزمایشگاه – درمانگاه – کلینیک)

*تهیه و جمع آوری فعالیت و شاخص های بیمارستان (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و . ) جهت تصمیم گیریهای مدیریتی

*تهیه جداول و نمودارهای آماری

*تهیه خلاصه عملکرد بصورت فصلی و ارائه به مسئولین واحدهای درمانی

*پاسخگویی به کلیه درخواستهای آماری

*ثبت اطلاعات در سامانه آواب به صورت ماهیانه

*تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی درمانی مرکز و دانشگاه

واحد کدگذاری بیماریها :

هدف از تخصيص شماره رمز يا كد، تعيين تشخيص و تفكيك موضوعات مورد بررسي از يكديگر و سهولت مراجعه به اطلاعات و ارائه آمارهاي مختلف مي باشد. وجود كتاب ICD منجر به هماهنگي روش اجرايي طبقه بندي بيماري ها و روش هاي درماني در كشورهاي متعدد، و انجام كدگذاري ها راه مؤثري جهت طبقه بندي مدارك پزشكي بر اساس تشخيص هاي داده شده و درمان هاي انجام يافته براي بيماران، بازنگري مراقبت هاي بهداشت، دسترسي به مدارك پزشكي به طور سريع و در كوتاه مدت، تحقيق و پژوهش در زمينه بيماري ها و درمان آن ها و دستيابي به آمارهاي بهداشتي و حياتي در يك مركز درماني مي باشد.

از همه مهمتر اين كه با به كارگيري صحيح سيستم هاي كدگذاري، اطلاعات بسيار گسترده و با ارزشي در زمينه هاي مختلف آموزشي علوم پزشكي و پيراپزشكي به دست خواهد آمد.

پرونده ها بعد از ورود به واحد شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها و قبل از بایگانی کدگذاری می شوند و سیاست داخلی بیمارستان برای نحوه کدگذاری پرونده ها به شرح ذیل می باشد :

1. تشخیص ها ، اقدامات و علل خارجی صدمات و همچنین علل مرگ و میر بر اساس دستورالعمل کدگذاری می شوند.

2. سیاست کدگذاری بصورت بین المللی و طبق دستورات و قواعد رسمی و با نهایت دقت توسط کارشناس خبره و باتجربه صورت می گیرد.

3. کتب مورد استفاده برای تشخیص ها ، کتب سه جلدی ICD-10 و برای اقدامات کتب دوجلدی ICD-9CM می باشد.

4. در حین کدگذاری پرونده ها مجددا مورد بررسی قرار گرفته و در حد تخصص کدگذار بررسی کیفی نیز انجام می شود.

شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی:

1- مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری ، سرپایی و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام
2-کدگذاری صحیح تشخیصهای بیماری ها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
3-کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده از جلد سوم کتاب طبقه بندی بیماریها در آمریکا (ICD-9-CM) و رعایت قوانین ذیربط
4-کدگذاری صحیح علل خارجی حوادث از جمله تصادفیها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
5-کدگذاری صحیح علت اصلی و علل زمینه ای فوت با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
6-تعیین وگزارش 20 بیماری اصلی بیمارستان در هر ماه ، فصل ، 6 ماه و سالیانه به مسئول بخش مدارک پزشکی
7-راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
8-همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
9-دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
10-پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.

شرح وظایف مدیریت بازرگانی را بدانید

مدیر بازرگانی تحت نظارت مستقیم مدیر شرکت کار می کند و همه امور مربوط به بازرگانی که شامل خرید، فروش، ثبت سفارش و غیره است را به عهده دارد. به طور کلی وظیفه اصلی مدیریت بازرگانی به عهده گرفتن اجرای برنامه های یک سازمان در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده آن است. بنابراین یک مدیر بازرگانی وظایف مختلفی را به عهده دارد. به همین دلیل باید با اصول مدیریت ، مدیریت مالی ، تحقق بازار، بازاریابی و سایر روش های و تکنیک های مدیریت آشنا بوده و دوره مدیریت بازرگانی را گذرانده باشد. علاوه بر این موارد باید از تکنولوژی و قابلیت های فنی شرکت و راهکارهای علمی و نوین مدیریت شناخت کافی داشته باشد.

شرح وظایف مدیریت بازرگانی را بدانید

مدیر بازرگانی چه وظایف و مسئولیت هایی به عهده دارد؟

یک مدیر بازرگانی وظیفه دارد تا از عملکرد یک سازمان در قسمت فروش گزارش های دوره ای تهیه کند. در این موقعیت شغلی فرد باید سیاست های کلی سازمان ، اهداف کسب و کار سازمان و برنامه های استراتژیک در بخش فروش را بداند و آنها را به پروژه های اجرايی و برنامه های عملیات تبدیل کند. مدیر بازرگانی مسئول برآورده کردن خواسته ها و تقاضای مشتریان است. به طور کلی وظایف یک مدیر بازرگانی را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

 • کنترل و نظارت بر نحوه انجام خرید ها در چارچوب مقررات
 • دریافت و بررسی آمار و اطلاعات از میزان فروش
 • هماهنگی با واحد برنامه ریزی برای اطلاع از توان موجود
 • مذاکره با مشتریان و تأمین کنند گان
 • تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده
 • دریافت برنامه و دستور کار از مافوق و اجرای آنها
 • تهیه و تنظیم آیین‌ نامه ‌های قرارداد ها
 • استفاده از روش مناسب برای جمع ‌آوری اطلاعات از بازار، شناخت رقبا و ظرفیت‌ های بالفعل و بالقوه
 • برنامه ‌ریزی برای رسیدن به سیاست‌ ها و اهداف شرکت
 • کنترل و تایید قرارداد ها و مستندات واحد بازرگانی
 • شناسایی و ارزیابی و انتخاب پیمان کاران فرعی
 • رعایت اصول و همچنین بازنگری و تنظیم قراردادهای تامین کنند گان
 • نظارت بر چگونگی اجرای کنترل ‌های اعمال شده در مورد پیمانکاران
 • بررسی مسائل مربوط به قیمت ‌گذاری
 • تهیه، کنترل و نظارت بر ثبت سفارش
 • پیگیری امور مربوط به بازرگانی
 • انجام مکاتبات، پیگیری با منابع و طرف ‌های داخلی و خارجی
 • تهیه و گزارش دوره ای از فعالیت ‌های انجمن بازرگانی
 • انجام همکاری لازم در زمینه طرح ‌ریزی کیفیت محصول
 • بررسی قیمت تمام شده محصولات
 • تهیه گزارش ‌های تحلیلی و ارائه آن به واحد تضمین کیفیت

دوره مدیریت بازرگانی چه دوره ای است؟

مدیریت بازارگانی شامل تمام جنبه های نظارت بر فعالیت های یک کسب و کار است که شامل تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف یک کسب و کار به شکل موثر و کارآمد، برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و هدایت کارمندان و کنترل یک سازمان است. دوره مدیریت بازرگانی به عنوان یکی از حوزه های مدیریت با هدف آموزش و آماده سازی افراد برای انجام وظایف مدیریتی در سازمان ها، شرکت ها و به طور کلی کسب و کارهایی که به نوعی کار بازرگانی را انجام می دهند طراحی شده است. به عبارت دیگر هدف اصلی دوره مدیریت بازرگانی آموزش مهارت های مدیریتی در زمینه بازرگانی به دانش پذیران علاقمند به این حوزه است تا با کمک آن بتوانند در موفقیت کسب و کارها نقش داشته باشند. به همین دلیل موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان آموزش مدیریت بازرگانی را به صورت یک دوره جامع و کامل به علاقمند ارائه می کند و شما می توانید با شرکت در آن علاوه بر بالا بردن سطح دانش و مهارت خود از مدرک معتبری که پس از پایان دوره به شما داده می شود نیز برخوردار شوید.

شرح وظایف مدیریت بازرگانی را بدانید

با مدرک مدیریت بازرگانی در چه شغل هایی می شود فعالیت کرد؟

با کسب مدرک مدیریت بازرگانی می توانید پتانسیل تاثیر مثبت در چشم انداز شغلی و بدست آوردن موقعیت های بهتر را افزایش دهید. با داشتن این مدرک می توانید موقعیت های شغلی مختلف مشغول به فعالیت شوید که برخی از آنها عبارتند از:

 • مدیر بازاریابی: مدیران بازاریابی تقاضا برای محصولات و خدماتی را که یک سازمان و رقبای آن ارائه می دهند تخمین می زنند. آنها بازارهای بالقوه محصولات سازمان را شناسایی کرده و بر تیم بازاریابی نظارت می کنند تا استراتژی هایی را که برای حداکثر سود کسب مد نظر سازمان است به خوبی اجرا شوند.
 • مدیر فروش: مدیران فروش افرادی هستند که وظیفه تعیین استراتژی در پیشبرد فروش را به عهده دارند. آنها شکایات مشتری را بررسی کرده ، بودجه را مشخص می کنند ، نیازها و خواسته های مشتری را مشخص می کنند و تمام تلاش خود را می کنند تا تمرکز تلاش هایی که در بخش فروش انجام می شود میزان فروش محصول یا خدمات سازمان را افزایش دهد و در کنار آن آمار فروش را نیز تجزیه و تحلیل می کنند. بیشتر مدیران فروش توزیع کالا و خدمات را با اختصاص دادن و مشخص کردن هر یک از حوزه های فروش ، اهداف فروش و تعیین برنامه های آموزشی برای نمایندگان فروش در یک سازمان هدایت می کنند. یکی از مسئولیت های این شغل ممکن است شامل جذب و استخدام کارمندان فروش جدید و ارزیابی عملکرد آنها نیز باشد.
 • تحلیل گر مشاغل: وظیفه تحلیل گران مشاغل جمع آوری داده های مربوط به مشکلات یا رویه ها در یک شرکت یا سازمان است تا با کمک اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری هایی که از آنها می شود بتوان راه حل ها یا تغییرات احتمالی را مشخص کرد. رویه های جدید بر اساس مصاحبه های انجام شده با کارمندان ، مشاهداتی که در محل کار صورت می گیرد و مطالعه دقیق اسناد شرکت تهیه و طراحی می شود.
 • تحلیل گر مالی: تحلیلگران مالی تجزیه و تحلیل کیفی مربوط به امور مالی و سرمایه گذاری یک شرکت را انجام می دهند. آنها نمودارها و آمار و ارقام مربوط به مسائل مالی سازمان را تهیه می کنند.. پیش بینی شرایط اقتصادی ، صنعتی و اقتصادی از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی که یک تحلیل گر مالی بدست می آورد صورت می گیرد. علاوه برای تعیین کردن قیمت هایی که یک شرکت باید محصول خود بر اساس آن به بازار عمومی عرضه کند نیز به عهده تحلیل گر مالی است. تهیه کردن برنامه های سرمایه گذاری که از تجزیه و تحلیل آمار مالی بدست می آید نیز به عهده این افراد است.

یک مدیر بازرگانی موفق چه ویژگی هایی شخصیتی دارد؟

شرکت در دوره مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان چه مزیت هایی دارد؟

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شماره6074/22 از سال 88 به منظور ارتقا سطح دانش علاقمند به علم و دانش در حال برگزاری دوره های ویژه و سطح بالا برای مدیران و علاقمندان به یادگیری است. دوره مدیریت بازرگانی نیز یکی از این دوره ها است که افراد با شرکت در آن می توانند دانش و تخصصی که در این دوره آموزش می بینند برای ارتقا سطح کیفیت شغل خود به کار بگیرند و علاوه بر آن امکان انتخاب فرصت هاي شغلی بیشتری را برای خود به وجود آورند. به طور خلاصه مزایای شرکت در دوره مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازن عبارتند از:

 • مدرک مدیریت بازرگانی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سطح کیفیت بالای آموزش به دلیل استفاده از اساتید مجرب و منابع آموزشی جامع
 • قابلیت ترجمه گواهینامه مدیریت بازرگانی

در دوره مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان چه چیزی آموزش داده می شود؟

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با به کاری گیری بهترین اساتید مطالب جامع و کامل و در عین حال به روزی را برای دوره مدیریت بازرگانی این شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها موسسه در نظر گرفته است تا دانش پذیران پس از گذراندن این دوره بتوانند به تمام مهارت های لازم و کافی برای تبدیل شدن به یک مدیر بازرگانی موفق را بدست آوردند. برخی از مطالبی که در این دوره ارائه می شود شامل مطالب زیر است:

علمی، آموزشی

ارائه جزوات و مطالب آموزشی در خصوص مدیریت و آموزش نیروی انسانی در سازمان ها و مراکزآموزشی

فصل اول جزوه اصول سرپرستی

كليات و مفاهيم سرپرستي و سازمان

سازمان ها از زمان تولد و شكل گيري اولين كانون و سازمان اجتماعي به نام خانواده براساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي و لزوم مساعدت افراد با يكديگر جهت رفع نيازها و بدست آوردن خدمات ، بسته به نوع نياز و همكاري شكل گرفتند و اين گرايش به همكاري و انجام كار گروهي باعث پيدايش شيوه هاي منظم كار گروهي ،تابع قاعده ، نظم و ترتيب خاص و پيدايش سازمان هاي اجتماعي گرديد.

سازمان اجتماعي بر باورها ، ارزش ها و روابط اجتماعي مشتركي كه در پي همكاري و همزيستي تعدادي افراد جامعه بوجود مي آيد اطلاق مي گردد.

هر سازمان اجتماعي جهت بقا و پايداري و عدم ابتلا به آنتروپی بايد داراي پنج ركن : هدف ، كار گروهي ، استمرار زماني ، تفكيك وظايف و فعاليت براساس عقل و منطق باشد.

مي توان سازمان را نهاد يا تشكيلاتي كه در آن گروهي از افراد به گونه اي منسجم بصورت مستمر جهت تحقق هدفي خاص فعاليت مي كنند تعريف نمود.

انواع سازمان ها :

سازمان ها به شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

الف : سازمان رسمي

ب : سازمان غير رسمي

سازماني است كه بر مبناي موازين قانوني و بطور رسمي با شرايط ذيل ايجاد شده است.

1 –تعداد مشاغل در آن مشخص و براساس چارت سازماني آرايش داده شده اند.

2 – حدود وظايف و اختيارات و چگونگي انجام آن از پیش تعيين شده است.

3 – نوع مشاغل و محل آنها در سازمان مشخص است.

4 – ارتباطات بين مشاغل و پرسنل كاملاً رسمي است.

5 – قدرت اداري و مسئوليت هر فرد تعيين گرديده است.

6 – سلسله مراتب اداري در آن وجود دارد.

سازمان غير رسمي :

اين گونه سازمان ها حاصل تعاملات اجتماعي مداوم تعدادي از افراد است كه حداقل در يك صفت يا خواسته با هم اشتراك دارند و غالبا در راستای سازمانهای رسمی بوجود می آیند ولی در ساختار رسمی( چارت ) نشان داده نمی شود . مانند تيم هاي ورزشي ، هيئت هاي مذهبي ، مؤسسات خيريه و.

اشتراکات سازمان ها :

الف-نياز به نيروي انساني

ب- داراي منابع محدود

ج- برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل مي‌شوند.

تفاوت هاي سازمان ها :

سازمان ها عليرغم برخورداري از اشتراكات متعدد داراي تفاوت هائي اساسی نيز مي باشند از اين رو در مطالعات سازمانی آنها را دسته بندي كرده اند مثلاً بر حسب اندازه ( كوچك و بزرگ ) ، نوع مالكيت ( خصوصي ، تعاوني و دولتي ) ، ملاك عضويت ( اجباري ، داوطلبانه ، استخدام ) ، كاركرد و وظايف به آموزشي ، سياسي ، اقتصادي ، نظامي و. .

4- هدف غایم (آرمان )

کارکرد های سازمان:

كلية كارهايي كه سازمان‌ها انجام مي‌دهند را مي‌توان در قالب پروژه يا عمليات تقسيم بندي كرد.

عمليات : كارهاي مستمر و تكراري هستند که بصورت یومیه تکرار می گردند.

پروژه : مجموعه‌اي منحصر‌به‌فرد از فعاليتهاي هماهنگ‌شده با نقطة شروع و پايان مشخص مي‌باشد، كه توسط افراد يك سازمان انجام مي‌شود تا اهداف مشخصي را در قالب زمان‌بندي، هزينه و عملكرد برآورده سازد لذا می توان گفت که پروژه‌ها موقتي و منحصر به فرد هستند.

از ابتدائی ترین اشکال مدیریت در زمانهای دور تا اشکال مدرن امروزی ، مکاتب و روش های گوناگونی جهت اداره سازمان ها بوجود آمده که با این سیر تحول ، وظایف و نقش مدیران نیز دستخوش تغییرات بوده و مدیران در نقش های متفاوتی نظیر مربی ، فرمانده ، رهبر و مدیر ابراز وجود کرده ولی همواره سئوالاتی در خصوص مدیر و مدیریت وجود داشته که لازم است با توجه به موقعیت کنونی و رشد سیل آسای تکنولوژی و به روز شدن پیاپی علوم به آنها پرداخت.

مدیر کیست ؟ آیا مدیریت فقط مختص سازمان ها و ادارات دولتی است ؟ آیا موسسات خصوصی کارگاها و بنگاههای کوچک و حتی خانواده نیاز به مدیریت دارند؟ مقصود از مدیریت در سازمانها ، و موسسات چیست ؟ و یک مدیر جهت اداره صحیح و اصولی یک سازمان نیازمند چه اصول و ابزاری است ؟ و در خصوص بهسازی و نگهداری کارکنان تحت سرپرستی خود چه وظیفه ای دارد ؟

در حالی که در جوامع سنتی و بخصوص در کشورهای جهان سوم و کشور خودمان برداشت نادرستی از مدیریت رایج است و آنکه مدیریت را مختص سازمانها و نهادهای دولتی می دانند در حالیکه هر گروه اجتماعی از کوچکترین آن به خانواده تا سازمان های فراملیتی جهت دستیابی به اهداف خود اصول و رموز مدیریت هستند، لذا دانشجویان و فارغ التحصیلان کلیه رشته ها زمانی می تواندیافته ها و اندیشه های خود را به مرحله اجرا در آورند که مدیر خوبی باشند و نحوه مدیریت را نیز فراگرفته باشند.

تعریف جامع مدیریت :

تعاریف گوناگونی از مدیریت با توجه به اهمیت و تنوع ویژگی های آن نظیر هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ( فالت) به کارگیری موثر منابع انسانی و مادی شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها سازمان جهت نیل به اهداف سازمان (لگریک) و تلاش جمعی انسانی جهت رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده(کرنتز)ارائه گردیده ولی از آنجائی که ارائه تعریف جامع و کاملی از مدیریت میسر نیست می توان هر تعریفی که حداقل سه عامل اهداف ، محدودیت منابع و نیروی انسانی را در برداشته باشد را بعنوان تعریف مدیریت پذیرفت که با این او صاف می توان گفت مدیریت به استفاده صحیح منابع اعم از مادی و انسانی جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اطلاق می گردد.

فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و رهبری ، نظارت ، و خلاقیت در چارچوب نظام ارزشی مورد قبول جامعه برای تحقق اهداف سازمان را گویند.

مدیر و چگونگی مدیر شدن :

مدیر کسی است که با تلفیق منابع و بهره گیری از توانمندی افراد به اهداف مورد نظر سازمان دست یابد که جهت رسیدن به مدیریت شخص باید بخشی از را از طریق آموزش مدیریت فرا بگیرد(علم مدیریت ) و بخش دیگر را طی انجام کار ( هنر مدیریت ) بدست آورد به همین دلیل است که می گویند مدیریت علم دانستن و هنر بکار بستن است.

یکی از منابع مهم و در عین حال محدود هر سازمان نیروی انسانی است که در صورت هدایت و رهبری صحیح آن می توان به تحقق اهداف امیدوار بود از این رو مدیریت در رأس هر سازمان قرار دارد .

وظایف و سطوح مدیران :

مدیران طبق جایگاه سازمانی و سلسله مراتب اداری دارای وظایف متفاوت با یکدیگر هستند که جهت تعیین وظایف ابتدا باید سطوح سازمان را بررسی نمود.

مدیران در سازمانهای مختلف بر حسب سطح سازمان ، پست سازمانی و عنوان سازمانی دسته بندی می شوند.

آموزش موتیو ویو بخش ۳ | شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها

با نام و یاد خدای مهریان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با آموزش موتیو ویو بخش ۳ که به شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها در این نرم افزار به صورت ویدیو خواهیم پرداخت اما پیش از آن مروری خواهیم داشت بر دو بخش قبلی از آموزش این نرم افزار تا به صورت ویدیویی نیز این بخش ها را تقدیم تان کرده باشیم و از این پس بخش های دیگر آموزش این نرم افزار را به صورت ویدیویی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.

مطالب ویدیوی آموزش موتیو ویو بخش ۳ :

در این بخش از آموزش نرم افزار تحلیلی موتیوویو به شرح مطالبی خواهیم پرداخت که بخشی از آن شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها مرور دو بخش قبلی از آموزش نرم افزار موتیوویو بوده است که در پست های قبلی از آموزش این نرم افزار تقدیمتان شده است. سپس به سراغ مطالب جدیدی رفته ایم که برای این پست یعنی آموزش موتیو ویو بخش ۳ در نظر گرفته ایم. در زیر بخش های اصلی این آموزش شرح داده شده است:

 • چگونگی اتصال موتیوویو به یک سرور دیتا.
 • چگونگی دریافت دیتا از متاتریدر و انتقال دیتای آفلاین به موتیوویو.
 • شرح پنل گروه های تحلیلی و روش مدیریت آن.
 • مدیریت برگه های یک گروه تحلیلی در نرم افزار موتیوویو.
 • مدیریت هر بخش از یک برگه.
 • نحوه باز کردن چارت ها در هر بخش و مدیریت آن ها.
 • مدیریت آلترناتیوهای تحلیل یک چارت.
 • چگونگی لگاریتمی کردن چارت ها در موتیوویو.

امیدواریم ویدیو آموزش موتیو ویو بخش ۳ برای شما عزیزان مفید فایده باشد. بخش های دیگر آموزش نرم افزار موتیو ویو را می توانید از پایین همین پست در بخش مطالب مرتبط بیابید.قابل ذکر است که به زودی نیز بخش های دیگر آموزش نرم افزار موتیوویو به صورت ویدیویی تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا بتوانید به خوبی با این نرم افزار قدرتمند کار کنید و به تحلیل بپردازید.

ساختار شکست کار (WBS) چیست و چگونه باید آن را تهیه کرد؟

ساختار شکست کار WBS نمایشی است از محصولات و یا خدمات قابل تحویل در پروژه

ساختار شکست کار (به انگلیسی Work Breakdown Structure) یا WBS است، نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. این ساختار هم به صورت بصری اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و هم مرجع مناسبی برای مدیریت محدوده پروژه است و یکی از مهمترین اسناد پروژه محسوب می‌شود.

ساختار شکست کار ابزاری است که بوسیله آن مدیر پروژه می‌تواند پروژه را تعریف کند و به کمک آن پروژه را در زمان مقرر و با فعالیت‌های تعیین شده به پایان برساند. برای دستیابی به موفقیت یک پروژه، تهیه ساختار شکست کار (WBS) یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات است بطوریکه نادیده گرفتن آن و یا تهیه یک ساختار شکست نامناسب می‌تواند یکی از عوامل شکست در پروژه‌ها باشد.

لذا در این مقاله، ابعاد مختلف مسائل WBS مورد بحث قرار گرفته است. این ابعاد شامل تعریف، اهداف، روش تهیه و سایر مسائل جانبی یک ساختار شکست کار می‌باشد.

ساختار شکست کار (WBS) چیست؟

ساختار شکست کار (WBS) یا Work Breakdown Structure یکی از اولین گام‌ها در مدیریت یک طرح و پروژه متناسب و درست است و تیم شما را در مسیر موفقیت قرار می‌دهد. نادیده گرفتن این فرآیند و یا عدم صرف زمان مناسب جهت تهیه آن می‌تواند یکی از عوامل شکست در پروژه‌ها باشد.

همانطور که پیشتر گفته شد، WBS یا ساختار شکست کار نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. WBS نقش بسیار مهمی در مدیریت محدوده و محتوای پروژه دارد.

مزایای ساختار شکست کار

برخی از مزایا و فواید شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها WBS عبارت‌اند از:

 • برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مطمئن تر
 • تقسیم پروژه به بسته‌های مدیریت‌پذیر کاری
 • تخمین دقیق تر هزینه‌های پروژه
 • اطمینان از از قلم نیفتادن اقلام تحویلی مهم
 • کمک به مدیر پروژه در تخصیص منابع
 • ابزاری ایده ال برای طوفان فکری تیم
 • بهبود انسجام تیمی

کاربرد ساختار شکست کار

WBS اینقدر در محیط های پروژه ای کاربرد زیادی دارد که می توان گفت WBS قلب مدیریت پروژه است.

در پروژه WBS یک تقسیم بندی سلسله مراتبی از تحویل شدنی‌ها است که در واقع تحویل شدنی نیز نتیجه ملموس و قابل اندازه گیری است که برای تکمیل پروژه ضروری بوده و باید به تایید کارفرما برسد.

انواع ساختار شکست کار

باید دقت کرد که مبنای شکست کار در پروژه های مختلف متفاوت است و با توجه به اهداف پروژه می توان تعداد زیادی ساختار شکست کار تدوین کرد. ما در اینجا به معرفی معروف ترین انواع ساختار شکست می پردازیم.

 1. ساختار شکست مراحل انجام کار (Phase or Stage Breakdown Structure)
 2. ساختار شکست براساس بخشهای سازمانی پروژه(Department Breakdown Structure)
 3. ساختار شکست مونتاژ محصول نهایی(Assembly/Product Breakdown Structure)
 4. ساختار شکست بر اساس پیمانکاران (Contractor Breakdown Structure)
 5. ساختار شکست سیستمهای مورد نیاز پروژه(System Breakdown Structure)
 6. ساختار شکست بر اساس اقلام قابل حمل و نقل (Transport Breakdown Structure)
 7. ساختار شکست هزینه (Cost Breakdown Structure)

ورودی های ساختار شکست کار

برای ساخت یک ساختار شکست کار، اطلاعاتی به عنوان ورودی لازم است که توجه به آن به تیم پروژه کمک می کند WBS متناسب تری را تهیه نماید. این ورودی ها در فرایند WBS به شرح زیر می باشد:

 1. شرح‌ محدودۀ پروژه: تشریح آنچه که باید در پروژه انجام شود و آنچه که نباید انجام شود.
 2. شرح نیازمندی‌ها: مستندی که جزئیات نیاز پروژه را تشریح می‌کند؛
 3. دارایی فرایند سازمانی : منظور رویه ها، دستورالعمل ها، فرم ها، سیاست‌ها، راهنما‌ها، برنامه‌ها و درس‌ آموخته‌های پروژه می باشد.

خروجی های ساختار شکست کار

خروجی حاصل از فرایند WBS شامل 4 مورد به شرح زیر می باشد:

 1. ساختار شکست‌ کار: (WBS) نمایشی از اقلام تحویلی برمبنای تجزیۀ محدودۀ کل پروژه؛
 2. لغت‌نامۀWBS :سندی که مولفه های شکست کار را توضیح می‌دهد؛
 3. خط مبنای محدوده: شامل لغت‌نامۀ WBS، WBS، شرح محدودۀ پروژه؛
 4. به‌روزرسانی‌های مستند پروژه: مستندات تغییر یافته و به روز شده پروژه.

چطور یک WBS ایجاد کنیم ؟

در پروژه‌های کوچک معمولا تهیه لیستی از فعالیت‌ها می‌تواند نیاز ما را برآورده کند اما در پروژه های بزرگ بهتر است فعالیت‌ها را به صورت سلسله مراتبی نمایش دهیم. این سلسله مراتب به صورت زیر تعیین می شود:

 • سطح اول ساختار شکست کار، باکس مادر است که نام پروژه در آن قرار می گیرد.
 • در سطح دوم، باکس های اصلی پروژه قرار می‌گیرند.
 • سپس زیرباکس های هر باکس اصلی تعریف می‌شوند.
 • آخرین سطح ساختار شکست کار، مربوط به فعالیت‌های اجرایی پروژه‌ می باشند.

اگر به مفهوم سلسه مراتبی در تهیه WBS توجه نشود و فقط فعالیت‌های سطح آخر بیان گردد، شبکه پروژه بسیار بزرگ شده و کارایی خود را از دست می‌دهد.

معیارهای شکستن یک سطح از WBS

تعداد سطوح WBS به مواردی مانند اندازه پروژه، نوع تخصص‌های مورد نیاز، مشخصات اجزای پروژه، وسعت منطقه مورد استفاده پروژه، سطح گزارش‌دهی مورد نیاز کارفرما یا پیمانکار و … بستگی دارد و بطور کلی محدودیت خاصی در تعداد سطوح وجود ندارد.

نکات کلیدی تهیه WBS

 • No Relationships: بین سطوح WBS روابط پیش نیازی وجود ندارد.
 • No Sequence: اجزای WBS نسبت به یکدیگر تقدم و یا تاخر ندارند.
 • No Time & No Cost: عناصر WBS شامل زمان و هزینه نمی باشد.
 • No Importance: عناصر و اجزای WBS نسبت به یکدیگر الویت ندارند.
 • Unique: اجزای WBS نباید تکراری باشند به عبارتی، اجزا باید منحصر به فرد باشند.
 • هر چه تعداد سطوح WBS بیشتر شکسته شود، برنامه ریزی و کنترل پروژهنیاز به صرف زمان بیشتری دارد.
 • به آخرین سطح از WBS بسته های کاری(Work Packages) می گویند، یک بسته کاری می تواند زمانبندی شود، هزینه آن برآورد و همچنین نظارت و کنترل گردد.

نرم‌افزارهای رسم ساختار شکست کار

در صورت نیاز به رسم WBS می توانید از نرم افزارهای زیر استفاده کنید:

Visio: از نرم افزارهای آفیس می باشد و براحتی می توان جهت ترسیم WBS از آن استفاده نمود.

WBS CHART PRO: این نرم‌افزار به منظور ایجاد نمودار گردشیِ ساختار شکست کار (WBS) برای مشاهده‌ی خلاصه‌ای از اطلاعات سلسله مراتبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MSP: به کمک این نرم افزار تخصصی کنترل پروژه می توانید اقدام به ساخت WBS نمایید.

نمونه ساختار شکست کار یک پروژه

در شکل زیر مثالی از ساختار شکست کار بر مبنای تحویل دادنی های عمده را مشاهده می‌کنید. این نمونه WBS برای سیستم هواپیمایی است.

نمونه ساختار شکست کار در پروژه سیستم هواپیمایی

قابل ذکر است نمودار فوق با نرم افزارVisio ترسیم شده است.

چرا باید ساختار شکست کار داشته باشیم؟

منطقی است که برای انجام کارهای بزرگ، ابتدا آن‌ها را به کارها و فعالیت‌های کوچک‌تر می‌شکنیم. ساختار شکست کار یکی از ابزارهای مدیریت پروژه است که پروژه را به بسته‌هایی با قابلیت مدیریت بهتر تقسیم می‌کند.

تصویری از ساختار شکست کار یک پروژه که در نرم افزاری مانند MSP تنظیم شده است - PMPiran

از طرفی سند ساختار شکست کار می‌تواند توافقی بین شما و ذی‌اثران پروژه در مورد محصول نهایی و فعالیت‌های پروژه باشد و هر گونه ادعا و عدم شفافیت را به حداقل برساند، تهیه‌ی ساختار شکست کار در پروژه کمک زیادی به شناسایی بهتر فعالیت‌ها‌ی پروژه می‌نماید.

ساختارشکست کار مرزهای محدوده را به‌خوبی مشخص می‌کند و می‌توان آن را به عنوان یک داشبورد برای کنترل تغییرات دامنه استفاده کرد و مانع از بروز خزش محدوده و محتوا شد. ساختار شکست کار مبنایی برای تهیه برنامه ‌زمانبندی است و تهیه آن از به هدر رفتن زمان و هزینه در پروژه‌ها جلوگیری می‌کند و موجبات تصمیم‌گیری درست و بهنگام در مراحل مختلف می‌شود.

WBS برای تمامی دست اندرکاران پروژه یك دید مشترك ایجاد می‌كند و نمایش گرافیكی و ساده‌ای از كار ارائه می‌دهد كه به‌راحتی قابل خواندن و فهم است. در نتیجه مسئولین امر به‌راحتی می‌توانند آن را مرور كرده و نكات فراموش شده را یادآوری كنند.

ساختار شکست کار قلب پروژه است!

در توضیحات آورده شده سعی در بیان اهمیت موضوع و ضرورت پرداختن به آن داشتیم، بر اساس نظر بسیاری از متخصصان امر، ساختارشکست کار پروژه همانند قلب یک پروژه است.

هدف ما در این محتوای ویدیویی آشنایی با ساختار شکستی اصولی و روش‌های تهیه ساختار شکست و انواع آن است. بعد از خواندن این ارائه دیدی جامع‌تر و نگاهی دسته‌بندی شده‌تر به این موضوع خواهیم داشت.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فصل پنجم کتاب PMBOK مراجعه کنید و نکات کامل‌تری را در آن پیدا کنید
همچنین لازم به ذکر است که موسسه مدیریت پروژه امریکا PMI یک استاندارد دیگر هم در زمینه WBS دارد که در آن به بیان کامل‌تری از موضوع پرداخته و مثال‌هایی از صنایع مختلف را در آن ذکر کرده است.

شما عزیزان می‌توانید با دنبال کردن صفحه PMPiran در اینستاگرام، از آخرین اخبار حوزه مدیریت پروژه، دوره‌ها و پست‌های آموزشی بهره‌مند شوید: صفحه اینستاگرام PMPiran

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا