فاركس حرفه اي

شناخت نوسان ساز

transistor ترانزیستور

آموزش ترانزیستور، نحوه تست ترانزیستور معمولی، تست ترانزیستور ماسفت

ترانزیستور :
یکی ازپرکاربردت رین قطعات درالکترونیک است و همچنین یکی ازاختراعات مهمّ بشراست که تحوّلی بزرگ بهمراه داشته است ، ترانزیستور نیز بسیار متنوّع است و بحث در موردآن فراوان است ولی ازآنجا که روش دراین سایت برپایه عمومی و ساده بودن است ، مطالبی رادراین راستا خدمتتان ارائه می نماییم.
ترانزیستورمعمولی دارای سه پایه است و دردو نوع ترنزیستورمنفی و ترانزیستورمثبت وجود دارد ، ترانزیستـــورهای معمولی درشکل و اندازه های گوناگــونی وجودداشته و با قدرت های مختلف و کاربردهای متفاوت به چشم می خورند که بعضی ازاشکال ترانزیستورهارا درزیرمشاهده می کنید.

به ترانزیستورهای مثبت، پی ان پی گفته می شود PNP
به ترانزیستورهای منفی ، ان پی ان گفته می شود NPN
نام گذاری پایه های ترانزیستورهای معمولی مثبت و منفی ازحروف اوّل نام هرپایه گرفته شده است، پایه کلکتور ، پایه بیس ،

دراینجا دو نمونه ترانزیستوررامشاهده می کنید که پایه های آنها نیزمشخص شده است و ترانزیستور سمت راست دارای یک زائده فلزّی است که سوراخی هم تعبیه شده است ، دراین نوع ترانزیستــور معمولا این زائده فلزی برای پیچ شدن روی هیت سینک و رادیات برای خنک شدن ترانزیستــــور درنظرگرفته می شود کـه البتّه این زائده به پایه وسط اتصال کامل دارد و موقع استفاده درمدار فرقی نمی کند که پایه وسط ازطریق قسمت فلـزی به مدارارتباط پیداکند یا هم به طورمستقیم ، منتهـا باید مواظب باشید قسمت فلـــــــزّی آن به قطعات دیگـــــراطراف ، تماس پیدا نکند مخصوصا اگرهیت سینک آن بزرگ باشــد باید هت سینک روی برد مهارشود چون ممکن است براثر حرارتی که موقع کارکرد ترانزیستورتولید می شود، لحیم های پایه ها شل شوند و ترانزیستور ازسرجایش جابجا شده و به قطعات دیگربرخورد کند که باعث صدمه دیدن مدارخواهد شد .
ترانزیستور چگونه کار می کند:
کارکرد یک ترانزیستورمعمولی نوع منفی یا ان پی ان، مثل کارکرد یک شیرآب است، همانطـــورکه یک شیرآب به یک منبع آب مثل آب شهروصل است و با چرخاندن آن کم کم آب ازشیربیرون می آید، درترانزیستورمنفی هم اگرکلکتور به منبع تغذیه وصل باشد، با اعمال فرمان به بیس آن، از امیتر ترانزیستور خروجی خواهیم داشت و این خروجی بستگی به مقدارولتاژی است که ما به بیس ترانزیستورمی دهیم، این یک مثال ساده و برای یک ترانزیستورساده دریک مدارساده بود تا آشنایی اوّلیه با کارترانزیستور را پیدا کنید، درادامه با مثالها و توضیحات بیشتر، ترانزیستوررا بهترخواهید شناخت و فراخواهید گرفت که ازترانزیستور برای منظورهای گوناگون وبه چه نحوی استفاده می شود.
مثال : درشکل زیر یک ترانزیستــور داریم که بیس آن به یک میلـه نازک فلـزی داخل منبع وصل است و میله فلزی دیگرهم توسط مقاومت به ولتاژ12 ولت وصل است، لامپـی هم داریم که یک پایه اش مستقیم به برق 12 و یک طرفش به کلکتور ترانزیستور وصل شده، وقتی سطح آب درمنبع بالا می رود ازآنجا که آب رسانا است ، درواقع دو میله فلزی که دراینجا به عنوان حسگــریا سنسور استفاده شده اند برقی که ازخط 12 ولت ازطریق مقاومت آمده را به بیس ترانزیستور وصل می کنند و ترانزیستور بکار می افتد درنتیجه ارتباط لامپ ازطریق کلکتور و امیتر ترانزیستـــــــور به منفی وصل می شود و لامپ روشن می شود، روش انتخاب و استفاده از ترانزیستورها به نسبت نیاز، فرق می کند دراین مدار یک با ولتاژ 60 ولت 1 آمپر استفاده شده و ترازیستور خاصیت سویچینگ دارد، لذا NPNترانزیستور منفی برای اگاهی از مشخّصات ترانزیستورها لازم است به کتاب مرجع ترانزیستورها مراجعه شود .

فرق بین ترانزیستور ان پی ان با ترانزیستور پی ان پی :
درترانزیستور ان پی ان ولتاژ مثبت به کلکتور وصل می شود و ایمیتر به منفی، و برای شروع به کارکردن ترانزیستور باید یک فرمان مثبت درمحدوده ولتاژ مثبت کلکتور به بیس اعمال کرد مثل شکل بالا که مشاهده می کنید ، ولی درترانزیستـور پی ان پی یا ترانزیستور مثبت، ولتاژ مثبت به امیتر وصل می شود و کلکتور هم به منفی لذا برای بکارانداختن ترانزیستور پی ان پی باید یک ولتاژ منفـی درمحدوده ولتاژ منفی کلکتور به بیس اعمال کرد دراینجا می بینیم که ترانزیستــور پی ان پی جفت و قرینه ترانزیستـــور منفی یعنی ان پی ان است، به توضیح و شکل زیر توجّه نمایید

دراین شکل همان مداررا با استفاده از یک ترانزیستــــور پی ان پی می بینید همانطـــور که ملاحظه می شود ، دراین مدار ولتاژ 12 ولت مثبت به امیتر وصل شده و همچنین بیس ترانزیستور ازطریق مقاومت به منفی وصل شده است ( توجّه داشته باشید هیچ وقت بیس ترانزیستور را مستقیم وصل نکنید حتما یک مقاومت به نسبت مدار، استفاده کنید که ما دراین مداراز مقاومت صد اهمی استفاده کرده ایم) پس نتیجه می گیریم :
درترازیستـور مثبت ولتاژ امیتر نسبت به ولتاژ کلکتور و بیس مثبت است و درترانزیستــور منفی ولتاز امیترنسبت به ولتاژ کلکتور و بیس منفی است ، اضافه می کنم دربازار ترانزیستورهای دوقلو که همه مشخصاتشان یکی باشد ولی یکی منفی و یکی مثبت، فراوان است مثل نمونه های زیر که شماره اشان را مشاهده می کنید.
BD140 PNP. BD139 NPN , BD244C PNP. BD243C NPN
انواع ترانزیستور:
ترانزیستورمعمولی: توضیحات دربالا داده شد.
ترانزیستور FET:
ترانزیستورفت دردو نوع مثبت و منفی وجود دارد، درنوع منفی ( N-CHANEL) قسمت اصلی N است. درنوع مثبت ( P-CHANEL) قسمت اصلی P است. ترانزیستور FET سه پایه به نامهای درین (DRAIN) معادل کلکتور و گیت (GATE) معادل بیس و سورس (SOURCE) معدل امیتر دارد (D,G,S). یکی از کاربردهای این ترانزیستور برای کنترل ولتاژ است و نسبت به ترانزیستورهای معمولی پارازیت کمتری دارد و درمدارات فرکانس بالا استفاده می شود.
تست ترانزیستور فت و شناخت پایه های G - S - D : اهمتر آنالوگ را روی ضربدر 1 قرارداده و پایه ای که از یک طرف با دو پایه دیگر راه میدهد، پایه گیت است. اگر لید سیاه به گیت وصل باشد، ترانزیستور منفی و اگر قرمز به گیت وصل باشد بنابراین ترانزیستور مثبت است، دو پایه درین D و سورس S از دو طرف اهم نشان میدهند. ترانزیستور FET به دو صورت وجود دارد: J-FET یا UJT که به صورت اتّصال مستقیم است و MOS-FET که بصورت اتّصال غیر مستقیم است. (شکل نقشه ای انواع ترانزیستور را درزیر مشاهده می کنید).
شماتیک نقشه ای نرانزیستـور معمولی مثبت و منفی را درشکل زیر می بینید ، همانطـورکه مشاهده می شود در ترانزیستوربالایی، سرفلش که پایه امیترمی باشد، به طرف بیرون است و درترانزیستــور پایین سرفلش به طرف داخل است همیشه سرفلش را ان درنظربگیرید تا نوع ترانزیستور را سریع تشخیص دهید، بنا براین مثلا درترانزیستور پایینی اگرسرفلش ان باشد پس دو پایه دیگر هردو پی خواهد بود ، پس ترانزیستور پی ان پی می باشد PNP

ترانزیستور UJT :
ازیک اتّصال P و یک اتّصال N تشکیل شده به نامهای: بیس 1(B1) بیس2(B2) بیس3(B3) یا امیتر. از کاربردهای این ترانزیستور، استفاده درمدارات نوسان سا ز برای تحریک گیت تریستور در مدارات کنترل است. برای تست آن ( اهمتر روی ضربدر یک باشد) پایه ای که از یک طرف با دو پایه دیگر راه میدهد ، امیتر(E) است. پایه E با پایه ای که اهم کمتری نشان میدهد آن پایه B1 است و پایه بعدی هم B2 است که با E اهم بیشتری نشان میدهد.
ترانزیستور ماسفت( MOSFET ( Metal Oxide Semicondutor Field Effect Transistor:
نوعی از ترانزیستور FET است که جنس آن از اکسید متال می باشد و مقاومت ورودی آن زیاد است.
درترانزیستور های MOSFET خاصیت خازنی وجود دارد ،بنابراین ممکن است با لمس پایه ها، آسیب ببیند.

یک روش تست ترانزیستور MOSFET:
مادراین مدار یک ترانزیستور ماسفت، یک تغذیه 24 ولت، یک لامپ 24 ولت و یک مقاومت 1 کیلو اهم داریم که مطابق شکل بهم متّصل شدند، ترتیب پایه های ترانزیستور از چپ به راست: گیت G ، درین D ، سورس S میباشد.همانطور که مشاهده می کنید وقتی گیت تحریک مثبت میشود، لامپ روشن شده و روشن می ماند با اینکه گیت آزاد است و زمانیکه گیت تحریک منفی می شود، لامپ خاموش شده و خاموش می ماند. باتوجّه به این مدار، فرق اساسی بین ترانزیستور معمولی و ترانزسیتور فت نیز قابل درک می گردد چرا که در ترانزیستور های معمولی با قطع شدن بیس، ترانزیستور ازکار می افتد درصورتیکه درترانزیستور فت اینطور نیست ، جالبتر اینکه با قطع کردن کامل منبع تغذیه به شرط اینکه مدار لمس نشود و وصل مجدد منبع تغذیه، ترانزیستور آخرین حالتی که داشته را برای شما به نمایش می گذارد یعنی اگر لامپ روشن بوده، پس بعد از قطع و وصل مجدد، بازم لامپ روشن خواهد بود و همینطور اگر خاموش بوده ، بعد از قطع و وصل مجدد ، لامپ خاموش خواهد ماند. امیدوارم این مطلب مفید واقع شده باشد.
ترانزیستور دارلینگتون :
تشکیل شده از دو ترانزیستور که در داخل یک بدنه قرار گرفته اند و برای تقویت بیشتر یا افزایش تقویت استفاده می شود.

ترانزیستور نوری: یک نیمه هادی است به شکل ترانزیستورهای معمولی که کارکرد آن بستگی به مقدارنوری دارد که به آن میرسد.

تست ترانزیستور :
چند روش برای تست ترانزیستورهای معمولی وجود دارد ، یکی ازمتداولترین روشها، تست ترانزیستوربا اهمترعقربه ای است که به شرح زیر است اهمتررا روی حالت اهم قراردهید ، ترانزیستور را دردست بگیرید یا اگرگیره کوچک دارید، آن را به گیره ببندید، لید های اهم متررا به پایه های ترانزیستور درحالات مختلف وصل کنید و به عقربه اهم متر نگاه کنید، درنهایت حالتی را مشاهده خواهید کرد که یکی ازپایه ها ازیک طرف با دو پایه دیگر اهمی نشان می دهد و این اهم تقریبا برابر است، درهمین حال آن پایه ای که با دوپایه دیگرازیک طرف راه می دهد، پایه بیس ترانزیستور است و نتیجه اینکه این ترانزیستورسالم است، روش بعدی تست با مالتیمتر دیجیتال است، به این صورت که مالتیمتر را روی حالت تست دیود قرارداده و پایه های ترانزیستور را مثل روش فوق اندازه گیری می کتیم تا اینکه متوجه می شویم ، یک پایه با دو پایه دیگر ازیک طرف یک عددی را روی صفحه مالتیمتر نشان می دهد واز طرف دیگر نشان نمی دهد، پس این ترانزیستور سالم است، عددی را که درهنگام تست ترانزیستور مشاهده می کنید برای مثال دریک ترانزیستور معمولی حدود0.57 ولت است وخیلی شبیه تست دیوداست چون درواقع ترانزیستور هم به نوعی ازدیود تشکیل شده است منتها با ساختاری ویژه .
درشکل سمت چپ مشاهده می کنیم لید قرمز به کلکتور و لید سیاه به بیس ترانزیستور زده شده و روی مالتیمتر درحالت دیود، یک عددی را می بینیم اگر لید قرمز به امیتر نیز وصل شود، عدد فوق باید مشاهده شود، چنانچه سعی کنید با مالتیمتر دیجیتال ترانزیستور و دیودها را تست کنید، اطمینان باشد، وقتی لید قرمز به بیس وصل باشد عددی را مشاهده خواهید کرد NPN یشتری حاصل می گردد، دراین شکل اگر نوع ترانزیستور .
HFE , hfe Test
تست ترانزیستور بوسیله دستگاه ترانزیستورتستر یا مالتیمتری که حالتی برای شناسایی و تست ترانزیستور رادارند نیز روشی مناسب و شاید مطمئن تربرای تست انواع ترانزیستور های معمولی می باشد، ترانزیستور مشخصات مختلفی دارد و یکی از این مشخصات ،( اچ اف ای) ترانزیستور است که درکتاب مشخصات معمولا دیده می شود، اچ اف ای به معنی ضریب تقویت ترانزیستور است ، مثلا اگر درکتاب مشخصات ضریب تقویت یا همان اچ اف ای یک ترانزیستـــور عدد 200 باشد ، موقع تست آن با دستگاه ترانزیستور تستر یا مالتیمتر دارای این قابلیّت ، باید عـددی در محدوده 200 شاهده گردد که درصد خطا نیز باید درنظرگرفته شود بنا براین اگر عدد نشان داده شده 170 الی 230 باشد ترانزیستور قابل استفاده می باشد همانطور که قبلا روش کاربا مالتیمتر را توضیح دادیم، برای تست اچ اف ای ترانزیستورنیز باید کلید انتخابگر مالتیمتــر را ابتدا درحالت اچ اف ای یا ترانزیستور تست قرار دهید، اگـر روی مالتیمتر برای نصب ترانزیستور تعدادی شیار یا سوراخ وجود داشته باشد باید دقّت شود پایه های ترانزیستور به طورصحیح قرار گیرند و کلکتور و امیتر و بیس ترانزیستـور هرکدام در جای مربوطه به مالتیمتر وصل شو د، معمولا کنار محل قرارگرفتن ترانزیستور روی مالتیمتر، جای پایه ها مشخص شده است و درصورتی تست موفقیت آمیز خواهد بود که پایه ها به طورصحیح به مالتیمتر متصل شده باشند ، بهتر است قبل از تست ، پایه های ترانزیستور را شناسایی و برای خودتان مشخص کنید و این کار با استفاده از کتابهای مرجع به راحتی امکان پذیر است هرچند با اهم متر نیز می توان پایه ها را مشخص نمود ولی اهمترها متفاوتند و بعضی اهم مترها گمراه کننده هستند، درضمن اگرترانزیستور را ازروی بردی بیرون آورده باشید، می توانید از روی برد نیز پایه های ترانزیستوررا شناسایی کنید .
بعضی از مشخصات فنی یک ترانزیستور که ازطرف کارخانه سازنده ارائه می شود به شرح زیر است ، ممکن است روی نقشه ها نیز دیده شوند :
VCC: ولتاژکلکتور نسبت به شاسی>
VEE: ولتاژامیترنسبت به شاسی
VBB: ولتاژبیس نسبت به شاسی
PNP,NPN: نوع ترانزیستور
Si,Ge: جنس ترانزیستور
HFE: بهره یا ضریب تقویت
PTOT: حداکثرقدرت تلفاتی مجاز
USE: کاربرد ترانزیستور


لحیم کاری بی جی آیآشنایی با لحیم کاری یا تعویض قطعاتی مثل چیپ و سی ی پی یو که پایه هایشان در دسترس نیست (BGA) و با تکنیک خاص قابل انجام است


لحیم کاری اس ام دیآشنایی با روش لحیم کاری قطعات اس ام دی که بعضی از آنها به سادگی قابل انجام است (SMD) و بعضی به ظرافت و دقت زیاد نیاز دارد


لحیم کاری سادهآشنایی با روش لحیم کاری قطعاتی که پایه های آنها به راحتی در دسترس است (DIP) و تعویض و لحیم کاری آنها به راحتی انجام می شود

انواع تیپ بدنی و سوخت و ساز آنها

افراد اندام بدنی متفاوتی دارند که به آنها تیپ بدنی گفته می شود در این مقاله سه نوع تیپ بدنی اکتومورف، مزومورف و اندومورف را با هم بررسی می کنیم تا با شناخت بهتر اندام خود فعالیت های مناسبی جهت کاهش وزن و یا تناسب اندام انجام دهید.

منظور از تیپ بدنی چیست؟

افراد شکل ها و سایزهای بدنی متنوعی دارند و ظاهر بدن هر فرد به دو چیز ژنتیک و انتخاب سبک زندگی بستگی دارد. آیا می دانستید سه نوع شکل برای بدن وجود دارد که هر فرد در یکی از این سه نوع قرار می گیرد:

Ectomorph: بدنی لاغر و ظریف

Mesomorph: بدنی متراکم و عضلانی

Endomorph: بدنی گرد با مقدار چربی بالا

در ادامه خواهید دید که هر کدام از این انواع بدن ویژگی های خاصی دارد.

با دانستن گروه بدنی تان می آموزید که چگونه از ژنتیک به نفع خودتان استفاده کنید، سوخت و ساز خود را بالا ببرید، متناسب شوید و برای فرم بدنی خود بهتر غذا بخورید. بیایید به بررسی تفاوت های بین این سه فرم بدنی بپردازیم و ببینیم شما بیشتر شبیه کدامیک هستید.

سه تیپ بدنی اصلی کدامند؟

همانطور که گفتیم سه تیپ اصلی بدن شامل Ectomorph، Mesomorph و Endomorph می شود. تشخیص تیپ بدنی که با آن متولد می شوید به شما کمک می کند که تمرینات و برنامه غذایی خود را بر همان اساس تنظیم کنید– این یعنی چگونه وزن کم کنید و سالم بمانید.

حالا می خواهیم مختصری از هر تیپ بدنی بگوییم و نکاتی درباره ورزش و برنامه غذایی در اختیارتان قرار دهیم تا شما مانند یک خیاط سبک زندگی تان را بر اساس الگویی درست برش بزنید.

بسیاری از مردم ترکیبی از دو نوع تیپ بدنی هستند بنابراین استرس این را نداشته باشید که حتما مشخصاتتان مطابق یکی از این سه شکل باشد بلکه به دنبال توصیه هایی باشید که بیشتر به درد خودتان و بدنتان می خورد.

تیپ بدنی Ectomorph

اکتومورف ها معمولا باریک هستند و مفاصل کوچکی دارند یعنی ساختار بدنشان ظریف است. اینها دقیقا همان دوستانی هستند که هر چیزی دلشان می خواهد می خورند و یک کیلو هم اضافه نمی کنند. این افراد لاغر هستند و سوخت و سازشان سرعت بالایی دارد یعنی بدون اضافه کردن وزن پر خوری هم می کنند.

اگر شما هم دارای تیپ بدنی اکتومورف هستید و می خواهید قدرتتان را افزایش دهید و هم به وزن سلامت برسید، توصیه می شود پروتئین بیشتری در برنامه غذایی تان جای دهید و وعده های خود را کوچک اما به تعداد بالا مصرف کنید. همچنین در طول هفته ورزش های قدرتی نیز در برنامه تان قرار گیرد.

ویژگی های تیپ بدنی اکتومورف

 • بدن لاغر و ظریف
 • سینه های تخت
 • شانه های کوچک
 • زیاد عضلانی نیستند
 • متابولیسم با سرعت بالا
 • مستعد قرار گرفتن در دوره هایی از بیش فعالی
 • اضافه کردن وزن به سختی

توصیه های رژیمی

 • همیشه صبحانه بخورید.
 • مقدار زیادی کربوهیدرات سالم پیچیده بعد از ورزش میل کنید.
 • تعداد وعده ها را افزایش دهید، یعنی به جای سه وعده بزرگ در طول روز، شش وعده کوچک میل کنید.
 • قبل یا بعد از ورزش حتما از پروتئین استفاده کنید.

توصیه های ورزشی

ورز ش های قدرتی را در اولویت قرار دهید، سه روز در هفته روی ورزش های قدرتی با شدت بالا تمرکز کنید که عضلات اصلی بدن را شامل شوند و یک یا دو روز، ورزش هوازی انجام دهید.

ورزش برای افزایش سوخت و ساز:

تیپ بدنی Mesomorph

مزومورف ها معمولا ساختار بدنی ورزشی و متعادل دارند و به سادگی چربی و عضله اضافه می کنند، باید مواظب باشند پرخوری نکنند. معمولا بسیاری از آنها در غذا خوردن زیاده روی می کنند چون فرم بدنشان ورزشی است و تصور می کنند چاق نمی شوند. یک مزومورف باید ورزش های قدرتی و هوازی انجام دهد و اگر می خواهد وزن کم کند باید از مقدار کربوهیدرات های دریافتی اش کم کند.

ویژگی های تیپ بدنی مزومورف

 • ورزشکار
 • ساختار بدنی متعادل
 • قوی
 • شانه های پهن
 • به سادگی عضله اضافه می کنند.
 • به ورزش خوب جواب می دهند.
 • اگر چربی اضافه داشته باشند معمولا در پایین تنه انباشته می شود.

توصیه های غذایی

 • تمرکز خود را روی دریافت ترکیبی از کربوهیدرات های پیچیده، چربی ها و پروتئین های سالم قرار دهید.
 • با هر وعده مقداری پروتئین سالم میل کنید.
 • اگر هدفتان کاهش وزن است، مصرف کربوهیدرات را کم کنید. بسیاری از مزومورف ها با افزایش مصرف پروتئین و کاهش کربوهیدرات شاهد نتیجه گیری سریع در کاهش وزن هستند.

توصیه های ورزشی

موزومورف ها خیلی سریع به ورزش پاسخ می دهند، بنابراین هر نوع فعالیتی برای بدنشان مفید خواهد بود. برای دریافت نتیجه بهتر ترکیبی برابر از ورزش های قدرتی و هوازی را وارد برنامه هفتگی خود کنید. حرکات قدرتی مانند ورزش های پلی متریک ( جامپ اسپلیت، اسکوات پروانه ای یا برپی ) را انجام دهید تا ورزشتان به سطح مطلوب برسد. از فرم بدنی تان بهره بگیرید و خود را به چالش بکشید تا نتایج بهتری دریافت کنید.

تیپ بدنی Endomorph

تیپ بدنی اندومورف ساختار استخوان بندی درشت و چربی زیادی دارند، به طور کلی بازوها و پاهای بزرگی دارند و بدنشان گرد است. کاهش وزن برای یک اندومورف دشوار است اما غیر ممکن نیست! این افراد معمولا عضلات پای قوی دارند اما عضلات بالا تنه شان ضعیف است.

ویژگی های تیپ بدنی اندومورف

 • بدن گرد
 • استخوان ها و مفاصل متوسط تا بزرگ
 • عضلات قوی پا
 • به سادگی عضله و چربی اضافه می کنند.
 • کاهش وزن برایشان شناخت نوسان ساز دشوار است.
 • به سادگی خسته می شوند.
 • سرعت سوخت و سازشان آهسته است.

توصیه های غذایی

 • در صورت امکان مصرف کربوهیدرات را محدود کنید، کربوهیدرات سالم ( برنج قهوه ای، غلات کامل ) مصرف کنید.
 • هر روز مقدار زیادی فیبر دریافت کنید تا احساس سیری داشته باشید و دچار پرخوری با غذاهای ناسالم نشوید.
 • بسیاری از اندومورف ها با رعایت برنامه غذایی متعادل نتیجه می گیرند.

توصیه ورزشی

با استفاده از ورزش های هوازی روی کاهش وزن تمرکز کنید. ورزش های ترکیبی با سرعت بالا بهترین گزینه هستند برای مثال به جای صرف زمان زیاد روی تردمیل در مدتی کوتاه کالری زیادی بسوزانید. این نوع ورزش ها باعث می شوند ضربان قلبتان بالا برود، عرق بریزید و کالری بسوزانید. این را هم بدانید اگر چربی بدنتان بالا باشد تمام دراز و نشست های دنیا هم به نشان دادن سیکس پک تان کمکی نمی کنند، چون لایه ای از چربی روی آن را پوشانده است. بنابراین برای شروع سعی کنید چربی کلی بدن را کاهش دهید.

با بالا رفتن سن چگونه شکل بدنی تغییر می کند؟

از همان ابتدا بدنتان چه سیبی و چه گلابی شکل باشد با بالا رفتن سن ممکن است دچار تغییر شود. این دگرگونی به چندین علت رخ می دهد و به دو دسته اصلی تقسیم می شود: کسانی که کنترلش نمی کنند و کسانی که می توانند.

مقدار و شدت این تغییرات به شاخص های سبک زندگی نظیر ورزش کردن، سیگار کشیدن و رژیم غذایی بستگی دارد. بدن اساس از چندین بخش تشکیل شده است. استخوان ها، عضلات، چربی ها و آب بدن در اولویت هستند. تغییر در شکل بدن معمولا با بالا رفتن سن اتفاق می افتد حتی اگر تغییر کلی در وزن ایجاد نشده باشد.

با بالا رفتن سن مقدار چربی که حمل می کنید بیشتر می شود، در حالی که میزان عضلات کاهش می یابد و تراکم مواد معدنی استخوان ها نیز کمتر می شود. با گذشت زمان از دست دادن مایعات طبیعی در سلول ها بافت و ساختار بدنی را دچار تغییر می کنند. این تغییرات سبب تغییرات ظاهری می شوند که در نهایت روی ظاهرتان تاثیر می گذارند.

نوسان وزن بدن بر اساس نسبت کالری که دریافت می کنید و مقدار انرژی که می سوزانید، است. اگر از آنچه می سوزانید بیشتر مصرف می کنید وزن اضافه می کنید. بدن انرژی اضافی را به جای اینکه صرف انرژی برای عضلات کند آن را به عنوان چربی ذخیره می کند. بنابراین بیشتر وزنی که حمل خواهید کرد چربی است.

عضله از نظر سوخت و ساز فعالتر از چربی است پس انرژی بیشتری می سوزاند. از دست دادن بافت عضلانی به دلیل بالا رفتن سن با گذشت زمان ترکیب بدن را تغییر می دهد و افزایش چربی را سرعت می بخشد. گذشت زمان تنها تناسب چربی را تغییر نمی دهد بلکه جای چربی ها را نیز تغییر می دهد. در خانم ها کاهش سطح استروژن که با یائسگی همراه است، محل ذخیره چربی ها از قسمت پایینی ( گلابی شکل ) به قسمت میانی بدن ( سیبی شکل ) را تغییر می دهد.

چربی میان تنه از چربی های زیرجلدی ( چربی که زیر پوست شکم است ) و چربی های احشایی ( چربی که اطراف اعضای شکم تجمع می کند ) تشکیل می شود. چربی شکمی سبب ایجاد فرم بدنی سیبی شکل می شود که با بالا رفتن سن خطر بیماری های قلبی _ عروقی و دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد.

پژوهشگران در سال ۲۰۰۸ اطلاعات بیش از ۴۴٫۰۰۰ خانم طی یک دوره ۱۶ ساله را بررسی کردند. بررسی ها نشان دادند خانم هایی که دورکمر بزرگتری داشتند نسبت به خانم هایی که میان تنه کوچکی داشتند بیشتر بر اثر بیماری های قلبی و سرطان فوت شدند.به خصوص خانم هایی که دور کمرشان از ۸۹ سانت بیشتر بود بیش از همه و تقریبا دو برابر در خطر بیماری های قلبی و سرطان بودند.

در بررسی دیگری که در آن پژوهشگران بیش از ۲۲۱٫۰۰۰ فرد در ۱۷ کشور مختلف دنیا را مورد بررسی قرار داده بودند دریافتند فشار خون، سطح چربی و سابقه دیابت نسبت به شکل بدن شاخص های قوی تری برای خطر بیماری های قلبی عروقی هستند. اما هنوز هم برخی از متخصصان توصیه می کنند اندازه میان تنه در خانم ها نباید از ۸۹ سانت و در مردان از ۱۰۱ سانت بیشتر شود. با افزایش سن در آقایان هورمون تستوسترون کاهش می یابد در نتیجه دور کمر و توزیع چربی بالا می رود.

چربی زیر جلدی و چربی احشایی را با استفاده از رژیم غذایی و ورزش کاهش دهید. برای کمک به پیشگیری از جمع شدی چربی در قسمت میانی بدن با بالا رفتن سن باید تلاش کنید تا وزنی سالم را تثبیت کنید.

در افراد بزرگسال سالم عضلات اسکلتی ۴۰ تا ۵۰ درصد از وزن بدن را شامل می شوند. با بالا رفتن سن از دست دادن بافت عضلانی و قدرت عضله سبب کاهش فعالیت ها می شوند. برخی پژوهشگران دریافتند که بعد از ۳۰ سالگی افراد بزرگسال بعد از هر سال یک درصد بافت عضلانی بدن خود را از دست می دهند. عضله بیشتر از چربی کالری می سوزاند، بنابراین اگر مقدار بافت عضلانی بدن پایین باشد سلامت کلی بدن و کاهش وزن با مشکلاتی مواجه خواهد شد. فرد با از دست دادن قوای بدنی و افزایش ناتوانی رو برو خواهد شد.

برای تثبیت بافت عضلانی همراه با بالا رفتن سن باید از نظر فیزیکی فعال بمانید و مطمئن شوید به برنامه خود ورزش های قدرتی اضافه می کنید. حتی سالمندان در ۸۰ و ۹۰ سالگی با انجام ورزش های قدرتی سبک قوای بدنی خود را افزایش می دهند.

از دست دادن قد

با بالا رفتن سن نه تنها ممکن است عریض تر شوید بلکه امکان دارد قدتان هم کوتاه تر شود. بر اساس گزارش های سازمان NIH این تغییر جسمانی مربوط به سن در میان تمام نژادها و جنسیت ها معمول است.

استخوان هایتان حدود ۲۰ درصد از وزن کلی بدنتان را تشکیل می دهند. به دلیل تغییر در حجم استخوان و همچنین ماهیچه ها و مفاصل کاهش یک شناخت نوسان ساز سانت از قد بعد از هر ۱۰ سال طبیعی است. بعد از سن ۷۰ سالگی این مقدار کاهش در قد افزایش می یابد. بنابراین یک فرد بالغ ممکن است در طول زندگی خود چیزی حدود ۲٫۵ تا ۷٫۵ سانت کاهش قد را تجربه کند.

افزایش تراکم مواد معدنی استخوان تا حدود ۳۰ سالگی ادامه دارد و معمولا از همین سن به بعد نیز شروع به کاهش می کند. این مورد برای خانم ها در اولین سال های یائسگی جای نگرانی دارد. تراکم پایین استخوان سبب می شود در خطر بیماری مربوط به استخوان مانند استئوپنی و پوکی استخوان قرار بگیرید. با پرهیز از مصرف تنباکو، دریافت مقدار قابل توجهی کلسیم و اضافه کردن ورزش های قدرتی به برنامه فعالیت خود از این روند پیشگیری کنند.

تراکم پایین استخوانی نه تنها سبب کاهش قد در افراد می شود بلکه فرد با کوچکترین ضربه یا زمین خوردن ممکن است تا آخر عمر زمین گیر شود و یا برای طولانی مدت بی حرکت بماند. پس از همین امروز شروع کنید چون هیچ وقت برای تغییر در سبک زندگی دیر نیست.

شما کدام یک از این انواع تیپ بدنی هستید؟

توانستید خودتان را در یکی از این تیپ های بدنی پیدا کنید؟ یا شاید هم ترکیبی از دو تیپ هستید. با استفاده از نکاتی که گفته شد می توانید هرچه سریعتر به فرم ایده آل خود برسید. همه ما در شکل منحصر به فرد خود زیبا هستیم، پس به بدن خود گوش دهید و به توصیه هایی عمل کنید که مناسب آن است.

معرفی آی سی تغذیه

در بردهای موبایل امروزی به از یک آی سی برای تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور، و همچنین برای حفاظت در مدار و تامین انرژی آی سی ها کمک می کند. این آی سی را آی سی تغذیه می نامند.

این آی سی معمولاً وظایفی از قبیل کنترل درایور بک لایت و تامین تغذیه بخشهای مختلف بر عهده آنها است. در بعضی از موارد تشخیص اتصال هدفون نیز بر عهده این آی سی است. کلیدهای ولوم، کلید منو، کلید پاور و در بعضی از گوشی ها کلید سایلنت و کلید های دیگر نیز علاوه بر CPU بخش Application به این آی سی وصل می شود. در گوشی های آیفون یک عدد کریستال ساعت نیز به این آی سی وصل است و کلاک را برای آن تامین میکند و این آی سی کلاک را به عنوان Sleep Clock به سایر بخشها ارسال میکند. این آی سی با استفاده از چند عدد NTC کنترل دمای بخشهایی نظیر CPU، پاور آمپلی فایر های RF، دوربین، باطری و… بر عهده دارد. در صورت لحیم سردی در پایه های این آی سی، ممکن است هر یک از بخشهای اشاره شده دجار مشکل شوند و باعث خاموش شدن گوشی میشود.
آی سی تغذیه Base Band به شماره فنی pm8018 برای گوشی های آیفون که ساخت شرکت Qualcomm و وظیفه تامین ولتاژهای این طبقه بر عهده آن است. یک آی سی کریستال هم به این آی سی وصل است و کلاک مورد نیاز طبقه Base Band توسط این آی سی تولید و توزیع میشود خرابی آن باعث خاموشی گوشی و لحیم سردی آن باعث عدم آنتن دهی میشود.

آی سی تغذیه توسط سه یا چهار پین به باتری متصل میشود و با گرفتن ولتاژ باتری و بر اساس طراحی داخلی ولتاژ برای قسمت های دیگر می سازد. برای این منظور ولتاژ از طریق پین مثبت باتری وارد مدار حفاطت جریان داخل آی سی می شود. این مدار وظیفه ی محافظت از باتری و آی سی تغذیه در برابر سوختگی یکی از بلوک های خروجی را بر عهده دارد. بدین صورت که اگر جریان کشیده شده از آی سی تغذیه از حد معینی بیشتر شود، باعث عمل کردن مدار مدار حفاظت جریان شده، در نتیجه آی سی تغذیه کل موبایل را خاموش می کند. توجه داشته باشید که در موبایل علاوه بر آی سی تغذیه، تغذیه چهار قطعه دیگر معمولاً به طور مستقیم از باتری دریافت می شود و ارتباطی به آی سی تغذیه ندارد. این چهار قطعه شامل آی سی پاور آمپلی فایر، لایت و تقویت زنگ و تغذیه پردازش است.

برای تعمیر و تعویض آی سی و هر گونه قطعه دیگر بهتر است که نقشه تعمیرات موبایل را در اختیار داشته باشید. با داشتن نقشه هم کار تعمیر و تعویض اصولی تر و دقیق و کامل پیش می رود و هم شما با نتیجه گرفتن مطلوب از موفقیت خود احساس رضایتمندی کامل خواهید داشت.

سوالات متداول- معرفی آی سی تغذیه

1- آی سی تغذیه در موبایل چیست؟

آی سی تغذیه (Power IC) یک میکرو تراشه مهم است که در بخش تامین ولتاژ و جریان در مسیر اجرای دستور همه تلفن های همراه وجود دارد. آی سی تغذیه یک تراشه الکترونیکی کامپوننت است که مقدار مورد نیاز یا اندازه گیری ولتاژ جریان را به سایر قسمت های تلفن همراه توزیع می کند.

2- مورد استفاده IC چیست؟

مدار یکپارچه (IC)، که گاهی اوقات تراشه یا میکروچیپ نیز خوانده می شود، یک ویفر نیمه هادی است که بر روی آن هزاران یا میلیون ها مقاومت، خازن و ترانزیستور ریز ساخته شده است. یک IC می تواند به عنوان تقویت کننده، نوسان ساز، تایمر، پیشخوان، حافظه کامپیوتر یا ریز پردازنده عمل کند.

3- کار IC تغذیه در تلفن های همراه چیست؟

IC کنترل ولتاژ (Power Management IC) یک آی سی تغذیه است که مدیریت، کنترل و توزیع ولتاژهای انرژی از منبع باتری به مدارهای دیگر یا تراشه های مربوطه را انجام می دهد. این قطعه برای تبدیل، تنظیم، تثبیت جریان و ولتاژهای جریان طراحی شده است.

4-فرکانس baseband چیست؟

Baseband به محدوده فرکانس اصلی یک سیگنال انتقال قبل از تبدیل یا تعدیل آن به محدوده فرکانس متفاوت اشاره دارد. به عنوان مثال، یک سیگنال صوتی ممکن است دارای دامنه بیس باند بین 20 تا 20،000 هرتز داشته باشد.

5- چند نوع آی سی موبایل وجود دارد؟

براساس فناوری، دو نوع IC وجود دارد: آی سی خطی (Linear IC) – این نوع IC بر روی سیگنال آنالوگ کار می کند که سیگنال خروجی با توجه به سیگنال ورودی متغیر تغییر می کند. آی سی دیجیتال (Digital IC) – این نوع IC بر روی سیگنال دیجیتال کار می کند.

6- داخل تراشه IC چیست؟

گوشته واقعی یک IC لایه بندی پیچیده از ویفرهای نیمه هادی، مس و دیگر مواد است که به یکدیگر متصل شده اند تا ترانزیستورها، مقاومتها یا سایر اجزای یک مدار را جای دهند. یک برش یا سطح مقطع و ترکیبی از این ویفرها، قالب (die) نامیده می شود.

7- IC چگونه کار می کند؟

مدار مجتمع از یک ماده نیمه رسانا، به عنوان میز کار استفاده می کند و اغلب از سیلیکون ساخته شده است. پس از آن، قطعات الکتریکی از قبیل دیودها، ترانزیستورها و مقاومتها و غیره به شکل بسیار ریز به این تراشه اضافه می شوند. در این مونتاژ، سیلیکون تحت عنوان ویفر شناخته می شود.

8- مزایای IC چیست؟

به دلیل اندازه کوچکتر مصرف انرژی کمتری دارد. به راحتی قابل تعویض است اما در صورت خرابی به سختی می تواند تعمیر شود. به دلیل عدم وجود اثر پارازیتی و خازنی، سرعت کارکرد را بالا برده است. اختلاف دما بین اجزای یک مدار، ناچیز است.

9- بزرگترین شرکت تولید کننده آی سی ها کدامند؟

 • Samsung.
 • Intel.
 • Taiwan Semiconductor.
 • SK Hynix.
 • Micron Technology.
 • Broadcom.
 • Qualcomm.
 • Texas Instruments.

10- مشکل در آی سی تغذیه بیس باند منجر به چه چیزی می شود؟

آی سی تغذیه Base Bandبه شماره فنی pm8018 برای گوشی های آیفون که ساخت شرکت Qualcomm است و وظیفه تامین ولتاژهای این طبقه بر عهده آن است. یک آی سی کریستال هم به این آی سی وصل است و کلاک مورد نیاز طبقه Base Band توسط این آی سی تولید و توزیع می شود، خرابی آن باعث خاموشی گوشی و لحیم سردی آن باعث عدم آنتن دهی می شود.

پاورپوینت پروژه شبیه سازی اسیلاتور و فرستنده FM در سیمولینک متلب

اسیلاتور شبیه سازی شده,پروژه شبیه سازی اسیلاتور,پروژه شبیه سازی در متلب,پروژه شبیه سازی فرستنده FM,ساختمان اسیلاتور,شبیه سازی اسیلاتور در سیمولینک متلب,شبیه سازی ساخت اسیلاتور,شبیه سازی فرستنده FM,شماتیک شبیه سازی شده اسیلاتور
دانلود پاورپوینت پروژه شبیه سازی اسیلاتور و فرستنده FM در سیمولینک متلب

دانلود پاورپوینت در مورد پروژه شبیه سازی اسیلاتور و فرستنده FM در سیمولینک متلب،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهساختمان اسیلاتورشبیه سازی برای ساخت یک اسیلاتورمسیر قطعات استفاده شده در سیمولینکشماتیک شبیه سازی شده اسیلاتورشبیه سازی یک فرستنده FMخروجی فرستنده FMبخشی از متن پاورپوینت:اسیلاتور یا نوسان ساز:نوسان گرها در سیستم های مخابراتی (فرستنده و گیرنده)، اکثراً نقش تولید کننده سیگنال حامل را ایفا می کنند. نوسان سازهای سینوسی بیشترین کاربرد را شناخت نوسان ساز دارند. سیگنال سینوسی در مداری فیدبک دار، از خروجی گرفته شده و تقویت می گردد. نوسان سازها انواع مختلفی دارند که در کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند و اکثراً با عناصر فعالی هم چون ترانزیستورها و یا FET ها ساخته می شوند.در این جا، با استفاده از ترانزیستور BJT، به شبیه سازی یکی از معروف ترین نوسان سازها به نام کولپیتس می پردازیم …


من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
ساختمان اسیلاتور شبیه سازی ساخت اسیلاتور شماتیک شبیه سازی شده اسیلاتور اسیلاتور شبیه سازی شده شبیه سازی فرستنده FM پروژه شبیه سازی اسیلاتور پروژه شبیه سازی فرستنده FM شبیه سازی اسیلاتور در سیمولینک متلب پروژه شبیه سازی در متلب

اعتیاد به مواد مخدر,انواع مواد مخدر,پایان نامه مواد مخدر,پروژه مواد مخدر,تحقیق مواد مخدر,دانلود پایان نامه مواد مخدر,دانلود تحقیق رایگان مواد,دانلود تحقیق مواد مخدر,دانلود مقاله مواد مخدر,قانون مبارزه با مواد مخدر,مقاله مواد مخدر,مواد مخدر دانلود تحقیق…

تحقیق تعریف فطرت تعریف فطرت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تعریف فطرتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 29بخشی از متن تحقیق:تعریف فطرتکسانی که به زبان عربی آشنا هستند می‏دانند که وزن "…

بنای شمس العماره,بنای شمس العماره تهران,بنای شمس العماره در تهران,بنای شمس العماره کجاست,پاورپوینت بنای شمس العماره,تحقیق بنای شمس العماره,تحقیق معماری بنای شمس العماره,معماری بنای شمس العماره,مقاله بنای شمس العماره,مقاله معماری بنای شمس العماره تحقیق بنای…

پاورپوینت جمع متناظر با يك بردار,تحقیق جمع متناظر با يك بردار,جمع متناظر با يك بردار,جمع متناظر با يك بردارpdf,مقاله جمع متناظر با يك بردار پاورپوینت جمع متناظر با يك بردار رفتن به سایت اصلی مشخصات…

تحقیق آزمایشات مربوط به پروفیل تولیدی آزمایشات مربوط به پروفیل تولیدی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آزمایشات مربوط به پروفیل تولیدی ،در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:شکل ظاهری و…

آزمايش,آزمايشي,بالابري,بسته بندي,جرثقيل,جرثقيل سقفي,دستورالعمل,روش مونتاژ,عمكلرد مكانيزم,كارخانه,كنترل كيفي دانلود نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه دانلود فایل مقدمهدستورالعمل حاضر بيان كننده نحوه آزمايش جرثقيلهاي سقفي در كارخانه مي باشد.جهت انجام آزمايش در كارخانه لازمست مدارك كنترل كيفي…

مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های دامپروری و دامپزشکی دانلود پاورپوینت دامپزشکی رفتن به سایت اصلی دانلود مجموعه قالب پاورپوینت آماده برای رشته های دامپروری و دامپزشکی،در قالب ppt و قابل ویرایش.توضیحات:این مجموعه قالب…

آشنایی با معماری مراغه,بررسی معماری مراغه,پایان نامه معماری مراغه,پروژه معماری مراغه,تحقیق معماری مراغه,دانلود تحقیق معماری مراغه,معماری رصدخانه مراغه,معماری شهر مراغه,معماری شهرستان مراغه,معماری مراغه,معماری مساجد شناخت نوسان ساز مراغه,مقاله معماری مراغه دانلود تحقیق معماری شهرستان مراغه دانلود فایل دانلود…

پاورپوینت مديريت طرح,پروژه آماده در مورد مديريت طرح,پروژهمديريت طرح,تحقیق آماده در مورد مديريت طرح,تحقیق مديريت طرح,دانلود تحقیق در مورد مديريت طرح,دانلود تحقیق مديريت طرح,مديريت طرح,مقاله در موردمديريت طرح,مقاله مديريت طرح تحقیق مديريت طرح رفتن به…

پاورپوینت نانولوله هاي كربني؛ از سنتزتا كاربرد رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع نانولوله هاي كربني؛ از سنتزتا كاربرد،در قالب ppt و در 53 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:اگر قبول كنيم كه…

شناخت نوسان ساز

تست های آمادگی کنکور سراسری فصل 1 فیزیک دوازدهم تجربی | حرکت بر خط راست

تست های آمادگی کنکور سراسری فصل 1 فیزیک دوازدهم تجربی | حرکت بر خط راست

تیم مدیریت گاما

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فصل 2: دینامیک | 3-2 تکانه و قانون دوم نیوتون

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فصل 2: دینامیک | شناخت نوسان ساز 3-2 تکانه و قانون…

تیم مدیریت گاما

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فصل 3: نوسان و امواج | 3-3 انرژی در حرکت هماهنگ ساده

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم تجربی | فصل 3: نوسان و امواج | 3-3 انرژی در…

تیم مدیریت گاما

سؤالات طبقه بندی شده امتحان نهایی فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی (دی 97 تا دی 1400) | فصل 1 تا 4

سؤالات طبقه بندی شده امتحان نهایی فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی (دی 97 تا دی 1400)…

عبداله نژاد دهباشی

نمونه سوال امتحان فیزیک (3) ریاضی دوازدهم | فصل 1: حرکت بر خط راست

نمونه سوال امتحان فیزیک (3) ریاضی دوازدهم | فصل 1: حرکت بر خط راست

سوالات امتحان ترم اول فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی دبیرستان شهید آزادگان کهک | دی 1397

سوالات امتحان ترم اول فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی دبیرستان شهید آزادگان کهک | دی…

امتحان ترم اول فیزیک (3) تجربی دوازدهم دبیرستان شهید احمدی روشن | دی 1400

امتحان ترم اول فیزیک (3) تجربی دوازدهم دبیرستان شهید احمدی روشن | دی 1400

 جزوه و درسنامه فیزیک (3) تجربی دوازدهم |‌ فصل 2: دینامیک

جزوه و درسنامه فیزیک (3) تجربی دوازدهم |‌ فصل 2: دینامیک

امتحان پایانی فصل 1 فیزیک (3) دوازدهم تجربی دبیرستان امیرکبیر | حرکت بر خط راست + پاسخ

امتحان پایانی فصل 1 فیزیک (3) دوازدهم تجربی دبیرستان امیرکبیر | حرکت بر خط راست…

جزوه حرکت شناسی (سینماتیک) فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی | فصل اول- حرکت بر خط راست

جزوه حرکت شناسی (سینماتیک) فیزیک (3) دوازدهم رشته تجربی | فصل اول- حرکت بر خط راست

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا